โครงการทุนINTERNATIONAL FELLOWSHIPS PROGRAM (IFP) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2552

FORD FOUNDATION INTERNATIONAL FELLOWSHIPS PROGRAM (IFP)

มูลนิธิทุนการศึกษาเอเซียในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศทุนโครงการทุน IFP เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำปี 2552

ทุน Ford Foundation International Fellowships Program (IFP) โดยมูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) เปิดให้ทุนแก่บุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทุน IFP เน้น การสรรหาผู้รับทุนที่มีภาวะผู้นำและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อ เนื่อง และเป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่จะนำความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ

การให้ความสนับสนุนของทุน IFP

* ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฟอร์ดและแผนงานในอนาคตของผู้สมัคร
* ผู้รับทุน IFP ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคปกติของ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะ
* ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและประสานงานในการเลือกและสมัครเข้าสถานที่ศึกษาแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับทุน
* ผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับทุนจะสามารถเข้าศึกษาภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด พร้อมกับหลักสูตรการทำวิจัยและหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ก่อนการเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาโท ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

คุณสมบัติขั้นต้นของผู้สมัครรับทุน IFP

* ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรที่มีถิ่นฐานอยู่ใน 19 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปัจจุบันอาศัยและทำงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
* มีประสบการณ์การทำงานแบบเต็มเวลาในงานด้านบริการชุมชน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัครขอทุน
* ผู้ที่จบปริญญาตรีจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องมีประสบการณ์การทำงานข้างต้นไม่น้อยกว่า 3 ปี
* สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยนอกภาคะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องมีประสบการณ์การทำงานข้างต้นไม่น้อยกว่า 5 ปี
* มิได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท
* มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนและสังคมหลังจากสำเร็จการศึกษาและเสร็จสิ้นการรับทุน IFP
* สมัครขอรับทุนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำในปัจจุบันและแผนงานในอนาคต? เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ และอาชีพ? รวมทั้งการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สาขาวิชาที่เปิดให้ทุน

ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฟอร์ด ดังนี้

* ศิลปะ และวัฒนธรรม (Arts & Culture)
* การพัฒนาชุมชน (Community Development)
* ประชาสังคม (Civil Society)
* การเงินเพื่อการพัฒนาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

(Development Finance & Economic Security)

* การศึกษาและทุน (Education & Scholarship)
* สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Environment & Development)
* การปกครอง (Governance)
* สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
* สื่อ (Media)
* สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences & Humanities)
* เพศศึกษา และการเจริญพันธุ์ (Sexuality & Reproductive Health)
* การพัฒนากำลังคน (Work-Force Development)

ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก

* ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ถึงมูลนิธิทุนการศึกษาเอเซียฯโดยจะต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

*? มูลนิธิ ทุนการศึกษาเอเซียฯ จะเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในเดือนมิถุนายน 2552 และจะประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม 2552 คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยนักวิชาการ? ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร พัฒนาเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

การคัดเลือกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของทุน IFP รวม ทั้งการพิจารณาถึงศักยภาพความเป็นผู้นำ และการพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพของผู้สมัคร ความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552?? ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิทุนการศึกษาเอเซีย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 อาคารวานิสสา ชั้น 4 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330???? โทรศัพท์ 02-655-1615-7
โทรสาร 02-655-7977
E-mail: [email protected]????? Website: www.asianscholarship.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ