โครงการรับตรง อัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

สำหรับอีกหนึ่งโครงการรับตรงดีๆ ของวันนี้ที่ทาง ScholarShip.in.th หามาฝากเพื่อนๆ เป็นเรื่องราวจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้า รายละเอียดเป็นยังไงเรามาชมกันได้เลย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศเปิดรับสมัครโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าเรียนโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 นี้

สำหรับจำนวนที่รับทั้งหมดคือ 15 คน โดยต้องมีสัญชาติไทย มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความประพฤติเรียบร้อย และมีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ครับ

 

111209165635

 

คุณสมบัติ
– มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75
– หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ก่อนปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร โดยมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75

 

รายละเอียด/โครงการที่พิจารณา
– เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)
– หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YSC.CS & YSC.EN)
– หรือเป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
– หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับที่เทียบเท่ากัน กับในข้อ 3.3.1-3.3.3 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า ทาง E-mail :  cpe@eng.cmu.ac.th  หรือทางโทรศัพท์ 053-942023

 

DSC_2117

 

หลักฐานประกอบการสมัคร
– สำเนาระเบียนผลการศึกษา (รบ.1) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  1  ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)
– สำเนาหลักฐานการได้รับรางวัลการประกวดหรือการแข่งขันทางวิชาการ หรือหลักฐานการร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก  (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน  1  ฉบับ
– หนังสือรับรองความสามารถทางคอมพิวเตอร์จากอาจารย์สายคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 

โดยนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด และประสงค์จะสมัครให้ download แบบฟอร์มใบสมัครที่ ดาวน์โหลด

 

DSCN3192_resize

 

สำหรับวิธีการสมัครนั้น ต้องให้ทางโรงเรียนทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และคุณสมบัติเบื้องต้นในใบสมัคร ลงชื่อรับรองโดยผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่โรงเรียน และประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ แล้วรวบรวมในสมัครของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

 

ซึ่งต้องส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญครับ

 

โดยทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ใน เว็บไซต์หลัก

 

slide-140717091908

 

การยืนยันเข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา download แบบฟอร์มเอกสารยืนยันการเข้าศึกษา ได้ที่ ดาวน์โหลด  และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557  ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

อีกทั้งนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการนี้ มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกประเภทในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของทุนแต่ละประเภทด้วยนะครับ ซึ่งต้องดำเนินการและทำการติดต่อกับทางคณะได้ด้วยตนเองเลย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ