โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย Hankuk University

ด้วย Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) แจ้งว่า จะเปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (Spring 2010)

ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : การยกเว้นค่าเล่าเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนิสิตจุฬาฯ ระดับปริญญาบัณทิต (ที่ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีแรกหรือชั้นปีสุดท้าย)
2.มีผลการเรียนศึกษาสะสมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
3.สำหรับผู้จะเรียนในหลักสูตรที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ (IELTS = 6 หรือมากกว่า/ TOEFL = 500 หรือมากกว่า/ TOEIC = 800 หรือมากกว่า)
4.สำหรับผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาเกาหลี จะต้องมีผลทดสอบภาษาเกาหลี (TOPIK ระดับ 4 หรือKLPT = 350)
5.มีสุขภาพแข็งแรง


เอกสารการสมัคร (พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด)
1.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
2.ใบสมัครออนไลน์ของ HUFS
3.หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต (ฉบับภาษาอังกฤษ)
4.ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ในการนี้ สำนักงานวิรัชกิจขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตจุฬาฯทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจ จะต้องส่งใบสมัครที่สำนักงานวิรัชกิจ ภายในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552

ประกาศผล: ปลายเดือนธันวาคม 2552

ที่มา : http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/HankukUExchange.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ