โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา รับสมัครครู-นักเรียน

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี? 2553 รับจำนวน 30-35 คนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

เกณฑ์และคุณสมบัติ
1. เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎ/ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2.2 มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการ? โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ? วิทยาศาสตร์? หรือคณิตศาสตร์
2.3 เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการ EP? หรือ? Mini EP
3. มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนของรัฐวิสคอนซิน? ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น? การจัดรายการดูงาน? ประสานงานต่าง ๆ การจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย? สนับสนุนบุคลากรช่วยงานโครงการ? และอื่น ๆ
5.? โรงเรียนที่ประสงค์จะเสนอชื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเสนอชื่อ ครูควบคู่กันมาได้ แต่โรงเรียนไม่สามารถเสนอชื่อเฉพาะครูสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างเดียว


คุณสมบัตินักเรียน
1. กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่? 5? ถึงมัธยมศึกษาปีที่? 5? ในปีการศึกษา? 2552
2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี? (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี? สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้? และมีสุขภาพแข็งแรง
4. มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฎศิลป์ไทย
5. สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอมริกา? ระยะเวลา? 3? สัปดาห์? ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553
6. หากได้รับการคัดเลือก? ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้ปกครองให้เดินทางไปเข้า ร่วมโครงการ? ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา? ทั้งนี้ สพฐ. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติดตามไปด้วย
7. บิดา/มารดา/ผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่าย สมทบต่าง ๆ ประมาณ? 80,000? บาท? และค่าโรงแรมที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา? 2-3 คืน? (ประมาณคืนละ? 2,000? บาท)

คุณสมบัติครู
1. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์? และรับราชการมาแล้วอย่างน้อย? 5? ปี
2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี? (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี? สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
4. มีสุขภาพแข็งแรง? หากเป็นสตรีจะต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
5. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
6. มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฎศิลป์ไทย
7. สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอมริกา? ระยะเวลา? 3? สัปดาห์? ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม? 2553
8. เป็นครูแกนนำและดำเนินกิจกรรมของโครงการในรุ่นต่อไป
9. สามารถดูแลนักเรียนในโครงการตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
10. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบต่าง ๆ ประมาณ? 20,000? บาท และค่าโรงแรมที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา? 2-3? คืน? (ประมาณคืนละ? 2,000? บาท)

-สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษวันเสาร์ที่? 28? พฤศจิกายน? 2552

-สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ? ระหว่างวันที่? 16-18? ธันวาคม? 2552

สอบถามการสมัครได้ที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร 0-2288-5836 -7 และเว็บไซต์http://www.obec.go.th/files_e-office/2009114201225.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ