โครงการ Novartis Bio Camp 2009

โนวาร์ตีส เปิดรับผู้ที่สนใจ นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีชีววิทยา สาขาบริหารจัดการธุรกิจ และสาขาใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ Novartis Bio Camp 2009 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำโดยมุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ และร่วมทำกิจกรรมกับตัวแทนจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

นางสาวศิริลักษณ์ สุธีกุล ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทธุรกิจเวชภัณฑ์ชั้นนำ เปิดเผยว่า โครงการ Novartis International Biotechnology Leadership Camp (Novartis BioCamp) เป็นโครงการที่มุ่งให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับแนวโน้มของ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีววิทยา และการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการสอดแทรกแนวคิดเพื่อใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค ผ่านประสบการณ์ การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มเพื่อนในแวดวงเดียวกัน ทั้งในสาขาเทคโนโลยีชีววิทยา และสาขาบริหารธุรกิจ เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในสาขาต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง นำไปสู่การแบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศของตัวแทนที่เข้า ร่วมโครงการ

การจัดโครงการ Novartis BioCamp 2009 ในปีนี้ จัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 แล้ว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 สำหรับใน 4 ครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และฮ่องกง ตามลำดับ ซึ่งจากการจัดโครงการใน 4 ปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีในหลายแง่มุม ไม่ว่าเป็นจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทัศนคติระหว่างผู้ที่เรียนสาย วิทยาศาสตร์กับสายธุรกิจ ซึ่งต่างมีความสำคัญและช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนเก่งที่มีศักยภาพและวิสัย ทัศน์ในกลุ่มเพื่อนแวดวงเดียวกัน ทำให้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกตามสาขาที่ตนเองสนใจ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพจากมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล โดยที่ผ่านมาตัวแทนนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถอย่างโดด เด่นจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ร่วมงานชาติอื่น ทั้งในด้านความกล้าแสดงออก แต่มี สัมมาคารวะ และการรู้จักปรับตัวแบบไทย

ทั้งนี้ ได้มีดำเนินการจัดประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำโครงการและรับสมัครนักศึกษาเพื่อ เข้าร่วมโครงการ Novartis BioCamp 2009 ไปตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยจะคัดเลือกเยาวชนที่เรียนสำเร็จ และผู้ที่สนใจกำลังทำงาน หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีชีววิทยา สาขาบริหารจัดการธุรกิจ และสาขาใกล้เคียง เป็นตัวแทนจำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2552 นี้ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบรรยายทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลก ร่วมด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และการแข่งขันแผนธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.novartisbiocamp.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณคณิต จันทรเรืองนภา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-0726 และส่งใบสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกได้ที่อีเมล์ BioCamp.Novartis-TH@novartis.com ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2552

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อ คุณคณิต จันทรเรืองนภา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโทรศัพท์ 0-2685-0726 อีเมล์ : BioCamp.Novartis-TH@novartis.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ