โครงการ NRCT-JSPS ไทย-ญี่ปุ่น จับมือมอบทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) สาขาวิชา? Humanities/Social Sciences และ Natural Sciences? นักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กันยายน 2553

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. ผู้ขอรับทุนจะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักวิจัยเต็มเวลาในหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ

เอกสารประกอบการขอรับทุน
1. หนังสือนำส่งตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
2. สรุปย่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและอังกฤษตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์) จำนวนอย่างละ 10 ชุด
3. ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช.-1 ด (ภาษาไทย) จำนวน 10 ชุด
4. ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช.-1 ด (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ชุด
5. หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิการบดี/อธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เวลา สถานที่ และอุปกรณ์การวิจัยและอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การดำเนินการวิจัย
6. หนังสือยืนยันจากนักวิจัยญี่ปุ่นว่าสนใจทำการวิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่อง นั้นๆ
7. สำเนาข้อเสนอโครงการ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ของนักวิจัยร่วมญี่ปุ่น จำนวน 2 ชุด

สถานที่ติดต่อรายละเอียดและสมัครขอรับทุนนักวิจัยไทยติดต่อขอรับรายละเอียด และส่งใบสมัครที่ส่วนภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 -2579 -2285, 0- 2561 -2445 ต่อ 533
โทรสาร 0 -2561- 3049
และสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการ ขอรับทุนได้จาก www.nrct.net

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ