โปรตุเกสมอบทุนเรียนภาษา-วัฒนธรรม แก่นักศึกษาต่างชาติ

กองทุนการศึกษาประเทศโปรตุเกส มอบทุนเรียนภาษาและวัฒนธรรมแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศโปรตุเกส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะทุน
1.ทุนนี้มอบแก่ผู้สมัครจากประเทศแถบตะวันออกไกล ซึ่งมีความต้องการศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส ณ มหาวิทยาลัยในประเทศโปรตุเกส
2.ทุนนี้มุ่งหวังให้ผู้รับทุนได้พัฒนาความสามารถทางภาษาซึ่งอยู่นอกเหนือจาก ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
3.ทุนนี้มักจะมอบให้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีการศึกษา? แต่อาจจะขยายออกไปได้มากที่สุดถึง 3 ปีการศึกษา ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป
4.ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายเดือน? ขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนจะจ่ายตามข้อกำหนดของสถาบัน
5.กองทุนจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าเล่าเรียนแก่สถาบันการศึกษาในโปรตุเกสโดยตรง
6.กองทุนจะเป็นผู้จ่ายค่าเดินทาง (ไป/กลับ) ระหว่างประเทศของผู้รับทุนจนถึงประเทศโปรตุเกส
7.กองทุนจะเป็นผู้คัดเลือกมหาวิทยาลัยในโปรตุเกสซึ่งสอนวิชาเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมโปรตุเกส

หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มที่จัดทำโดยกองทุนภาคพื้นตะวันออกโดยสมบูรณ์ รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
-? ใบแสดงผลการเรียน
-? เอกสารพิสูจน์ว่าผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ต้องการเข้า ศึกษา
-? จดหมายรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านที่มีชื่อเสียงในเรื่องที่ผู้ขอรับทุนจะทำโครงการ
-? สำหรับผู้ขอรับทุนเกี่ยวกับการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ต้องมีจดหมายตอบรับจากสถาบันที่ผู้ขอรับทุนแจ้งว่าจะไปศึกษาต่อ

ระยะเวลารับสมัคร
-? ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2010

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย?? 26 Bush Lane กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2234-2123? โทรสาร 0-2238-4275

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ