10 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย!!!

เพื่อนๆรู้ไหมครับว่า มหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยมีอายุมากที่สุด!? คำตอบคือ….!? วันนี้ Scholarship.in.th มีคำตอบ เราตามไปดูคำตอบกันเลยครับ

 

อันดับที่ 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

kmutl (Copy)

 

วันที่ก่อตั้ง : 24 เมษายน พ.ศ. 2514

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นอดีตสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เคยมีสถานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2514 โดยการรวมวิทยาลัยสามแห่งเข้าด้วยกัน และมีวิทยาลัยอีกหนึ่งแห่งเข้ามาสมทบภายหลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความแตกต่างของวิทยาเขตและวิกฤตการบริหารงาน จึงได้แยกออกเป็นเป็นสถาบันอุดมศึกษาอิสระสามแห่งใน พ.ศ. 2529 ได้แก่

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

mba-ru-3 (Copy)

 

วันที่ก่อตั้ง : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 บนบริเวณที่ดินประมาณ 300 ไร่เศษ บนถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 กำหนดให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา กล่าวคือ ให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่จำกัดจำนวน และไม่มีการสอบคัดเลือกนับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นในปี 2514 ทั้งนี้เพื่อแก้ไขการขาดแคลนสถานที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในขณะนั้น

 

อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PNOHT580104001004001 (Copy)

 

วันที่ก่อตั้ง : 12 มีนาคม พ.ศ. 2511

มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์

 

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5551267_n (Copy)

 

วันที่ก่อตั้ง : 25 มกราคม พ.ศ. 2509

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ สถาปนาสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ เป็นคณะแรกตั้ง

 

อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

150109162741 (Copy)

 

วันที่ก่อตั้ง : 21 มกราคม พ.ศ. 2507

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะแรกตั้ง

 

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร

20121109110316 (Copy)

 

วันที่ก่อตั้ง : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486

โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม เป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์)

 

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล

musalaya (Copy)

 

วันที่ก่อตั้ง : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486

มีการแยกคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งเป็น “ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ” ต่อมาได้รับพระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่ ว่า  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ku-533x200 (Copy)

 

วันที่ก่อตั้ง : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486

โรงเรียนช่างไหม ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนจนสถาปนาขึ้นเป็น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านการเกษตรแห่งแรกของไทย โดยมีคณะเกษตรศาสตร์ คณะการประมง คณะวนศาสตร์ และ คณะสหกรณ์ เป็นคณะแรกตั้ง ในปัจจุบันคือ คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะเศรษฐศาสตร์

 

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

thammasat2-533x200 (Copy)

 

วันที่ก่อตั้ง : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ริเริ่มก่อตั้ง “ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) ” ขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย วิชาเริ่มแรกที่เปิดสอนมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอนวิชากฎหมายเป็นหลัก และ วิชาการบัญชี ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ”

 

อันดับที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

pic_cen28_01 (Copy)

 

วันที่ก่อตั้ง : 26 มีนาคม พ.ศ. 2459

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา ” โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ” ขึ้นเป็น ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี 4 คณะแรกตั้ง ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

 

แต่ละมหาวิทยาลัยนี่อายุไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี่ย เพื่อนๆที่กำลังเรียนอยู่ก็ช่วยกันทำคุณงามความดี ช่วยกันรักษาสิ่งต่างๆให้มหาวิทยาลัยมีอายุต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับ :)

วันนี้เราขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผม แล้วกลับมาพบกับวาไรตี้ๆจาก Scholarship.in.th นะครับผม

ที่มา : mthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ