12 Grammar ง่ายๆ ที่มักใช้ผิด หลีกเลี่ยงและใช้ให้ถูกตั้งแต่นี้เป็นต้นไป!!

ว่าด้วยเรื่องของหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า ‘แกรมม่า’ ดูเหมือนจะยากสักหน่อยหากจะใช้ให้ถูกเป๊ะๆ ทุกระเบียดนิ้ว อีกทั้งอิทธิพลของสื่อก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการใช้งานอย่างถูกต้องตามหลักด้วย

เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน และไม่อยากผิดซ้ำซากในเรื่องนี้อีก มาดูวิธีการใช้และข้อควรเลี่ยงกันเลย

 

 

1. Its/it’s

กฏการใช้:

-“It’s” เป็นรูปย่อของ “it is”

-“It’s” ที่ไม่ใช่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น his her แต่ใช้ในกรณีที่ไม่ได้กล่าวถึงคน

-จำไว้ว่า วัตถุที่ไม่มีชีวิตจะไม่สามารถเป็นเจ้าของอะไรก็ตาม เหมือนที่คนทำได้

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-Its snowing outside.

-The sofa looks great with it’s new cover.

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-It’s snowing outside.

-The sofa looks great with its new cover.

 

2. “Could/would/should of”

 

กฏการใช้:

-เมื่อเขียน “”Should of” ซึ่งจริงๆ แล้วหมายถึง “Should have”

-เขียนในรูปย่อ “should have” เป็น “should’ve”

-“Should’ve” และ “Should have” ทั้งสองคำนี้ถูกต้องทั้งคู่ แต่คำหลังจะเป็นทางการกว่า

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-We could of gone there today

-I would of done it sooner

-You should of said

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-We could’ve gone there today

-I would have done it sooner

-You should’ve said

 

3. There/their/they’re

กฏการใช้:

– “there” ใช้เพื่อกล่าวอ้างถึงสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ เช่น “over there”

-เราใช้ “there” เพื่อระบุถึงบางสิ่งบางอย่าง เช่น “There are no cakes left”

-“Their” ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ บางสิ่งบางอย่างที่เป็นของพวกเขา

-“They’re” เป็นรูปย่อของ “they are”

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-Their going to be here soon

-We should contact they’re agent

-Can we use there boat?

-Their is an argument that says

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-They’re going to be here soon

-We should contact their agent

-Can we use their boat?

-There is an argument that says

 

4. Fewer/less

กฏการใช้:

-“Fewer” หมายถึงสิ่งของที่นับได้

-“Less” หมายถึงสิ่งของที่นับไม่ได้ เช่น ทราย น้ำ เป็นต้น

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-There are less cakes now

-Ten items or less

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-There are fewer cakes now

-Ten items or fewer

-Less sand

-Fewer grains of sand

 

5. Amount/number

กฏการใช้:

-“Amount” สิ่งของที่นับไม่ได้

-“Number” สิ่งของที่นับได้

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-A greater amount of people are eating more healthily

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-A greater number of people are eating more healthily

-The rain dumped a larger amount of water on the country than is average for the month

 

6. To/two/too

กฏการใช้:

-“To” ใช้ในรูปของกริยา Infinitive เช่น “to talk”

-“To” ใช้ในคำว่า “towards”

-“Too” หมายถึง “also” หรือ “as well”

-“Two” หมายถึง 2

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-I’m to hot

-It’s time two go

-I’m going too town

-He bought to cakes

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-I’m too hot

-It’s time to go

-I’m going to town

-He bought two cakes

 

7. Then/than

กฏการใช้:

-“Than” ใช้ในการเปรียบเทียบ

-“Then” ใช้เพื่อบอกถึงบางสิ่งที่กำลังตามหลังมา

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-She was better at it then him

-It was more then enough

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-She was better at it than him

-It was more than enough

-We’ll go to the baker first, then the coffee shop

 

8. Me/myself/I

กฏการใช้:

-เมื่อพูดถึงตัวคุณเองและคนอื่นให้ใส่ชื่อของตัวเองในประโยคแรก

-เลือก “me” หรือ “I” ด้วยการลบชื่อและดูว่าอันไหนออกเสียงถูก

-ตัวอย่างเช่น “John and I are off to the circus” คุณจะไม่พูดว่า “me is off to the circus” แต่ถ้าแค่คุณ คุณจะพูดว่า “I am off to the circus”. ดังนั้นเมื่อพูดถึงการไปกับคนอื่นคุณจะพูดว่า “John and I”

-ใช้แค่ “myself” ถ้าใช้ “I” ต้องมาเป็นประโยค

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-Me and John are off to the circus

-Myself and John are going into town

-Give it to John and I to look after

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-John and I are off to the circus

-John and I are going into town

-Give it to John and me to look after

-I’ll deal with it myself

-I thought to myself

 

9. Invite/invitation

กฏการใช้:

-“Invite” เป็นคำกริยา  “to invite” หมายถึงการถามใครบางคนหากพวกเขาต้องการทำอะไรหรือไปที่ไหนสักแห่ง

-“Invitation” เป็นคำนาม “an invitation”

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-I haven’t responded to her invite yet.

-She sent me an invite

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-I haven’t responded to her invitation yet.

-She sent me an invitation.

-I’m going to invite her to join us.

 

10. Who/whom

กฏการใช้:

-“Who” อยู่ในรูปของประโยค “whom” กล่าวถึงวัตถุ

-“Who” และ “whom” ใช้งานในลักษณะเดียวกัน

-“That” มักใช้ไม่ถูกต้อง การแทนที่ “who” หรือ “whom” ไม่ใช่ใช้ “that”

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-Who shall I invite?

-Whom is responsible?

-He was the only person that wanted to come

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-Whom shall I invite?

-Who is responsible?

-He was the only person who wanted to come

 

11. Affect/effect

กฏการใช้:

-“to affect” หมายถึงการมีอิทธิพล หรือมีผลต่อบางสิ่งบางอย่าง

-เป็นคำนาม “a positive effect” การได้รับผลกระทบจากบางสิ่งบางอย่าง

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-He waited for the medicine to have an affect

-They were directly effected by the flooding

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-He waited for the medicine to have an effect.

-They were directly affected by the flooding.

 

12. I.e. and e.g.

กฏการใช้:

-l.e. หมายความว่า “นั่นคือ กล่าวคือ หรือ อีกนัยหนึ่ง” มาจากคำภาษาละติน “id est”

-E.g. หมายถึง “ตัวอย่าง” มาจากคำภาษาละติน “exempli gratia”

-ใช้เฉพาะ “ie” และ “e.g.” เมื่อเขียนอย่างไม่เป็นทางการ

 

ที่ไม่ควรใช้เช่น:

-He liked many different cheeses, i.e. cheddar, camembert and brie.

-He objects to the changes – e.g. he won’t be accepting them.

 

การใช้ให้ถูกต้อง:

-He liked many different cheeses, e.g. cheddar, camembert and brie.

-He objects to the changes – i.e. he won’t be accepting them.

 

ที่มา www.fluentland.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ