สมัครด่วน!! 13 ทุน โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับครูไทยระดับประถมและมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 (2018 International Exchange Programme for Primary and Secondary School Teachers) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) ผ่านการดำเนินงานโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก (ACCU) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ-โตเกียว ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันอุบัติเหตุระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับครูไทยระดับประถม และมัธยมศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ในการนี้ ศูนย์ ACCU ได้ประสงค์เชิญผู้เข้าร่วมโครงการฝ่ายไทย จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นครู หรือผู้บริหาร/ผู้จัดการสถานศึกษา จากโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา

3. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะนำผลการเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษาของตนและพัฒนาการศึกษาไทย

4. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและส่งเสริมการทำกิจกรรมสำหรับการสร้างความเข้าใจอันดีกับฝ่ายญี่ปุ่นทั้งในระหว่างโครงการและภายหลังจบโครงการ

5. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

6. ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการฟื้นฟูของโรงเรียนในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น

7. เป็นครูการศึกษาพิเศษ (special needs education) หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผู้ที่มีความสนใจ หรือดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในการศึกษาเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (ESD) และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

9. ผู้ที่แสวงหาความร่วมมือในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียนของญี่ปุ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครที่กำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และรูปภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งไปยัง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300” และวงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

หรือส่งได้ที่อีเมล์ inter.edu.exchange.th.jp@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

3 ตุลาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. (กรณีส่งไปรษณีย์จะนับตราประทับไปรษณีย์ของวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เป็นสำคัญ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ได้ที่หมายเลข 02 628 5646 ต่อ 113

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ