ชวนเรียนฟรี! หลักสูตร 3D Animation ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง จัดตารางได้ด้วยตนเอง

ทุกวันนี้โลกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะในแวดวงของ 3D Animation

สำหรับใครที่สนใจและยังไม่รู้ว่าควรจะต้องเริ่มที่ตรงไหน วันนี้เรามีคอร์สเรียนดีๆ มาแนะนำ

 

 

แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง 3ds Animation Foundation

หลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC

โดยหลักสูตรนี้จะเริ่มสอนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ หลักการออกแบบภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ กระบวนการในการผลิตแอนิเมชั่น 3 มิติ การจัดองค์ประกอบภาพสามมิติ การเลือกใช้โปรแกรมสำหรับการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นสามมิติเบื้องต้น ส่วนประกอบและเครื่องมือการใช้งานเบื้องต้น การปรับเปลี่ยนแก้ไขและสร้างการเคลื่อนไหววัตถุ การจัดแสงประมวลผลภาพและการตัดต่อวีดีโอ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– LO1 : ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้

– LO2 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ และออกแบบเพื่อผลิตภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้

– LO3 : ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์กระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้

– LO4 : ผู้เรียนสามารถประเมินคุณภาพของภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้

– LO5 : ผู้เรียนสามารถผลิตภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้อย่างสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้

 

 

คุณสมบัติของผู้เรียน:

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป

 

 เกณฑ์การวัดผลของรายวิชา:

– การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50

– การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 50

– การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตลงทะเบียนเรียน:

ไม่ระบุ

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ