50 ทุนและโครงการรับตรงช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558

อีกหนึ่งโครงการรับตรงนี้พ่วงทุนการศึกษามาด้วยนะครับ...