ม.รังสิตแจกทุนการศึกษากว่า 500 ทุน สำหรับเรียนต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ดังนั้น ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

 

 

ประเภททุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังต่อไปนี้

1. ทุน “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” ทุน 100% (โรงเรียนละ 1 ทุน)

– ทุนนี้ให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.75 หรือที่ 1 ของโรงเรียน โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาภายในประเทศ ตลอดหลักสูตร 100%

ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

– การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

– ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

2. ทุน “มหาวิทยาลัยพี่…โรงเรียนน้อง” ทุน 50% (โรงเรียนละ 2 ทุน)

– ทุนให้ให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาในประเทศ ตลอดหลักสูตร 50%

– การให้ทุนการศึกษานี้ให้เต็มจำนวนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

3. ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์” ทุน 50% (โรงเรียนละ 1 ทุน)

– ทุนนี้ให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเป็นนักกิจกรรมดีเด่น มีจิตอาสาเป็นเลิศ ประพฤติดี หรือ เป็นนักเรียนในดวงใจ..ของคุณครู โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาภายในประเทศ ตลอดหลักสูตร 50%

ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

4. ทุนความสามารถพิเศษ (จำนวนกว่า 40 ทุน)

– ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ผู้สมัครมีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล กอล์ฟ เทควันโด บาสเกตบอล ยูโด วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ เปตอง ตระกร้อ แบดมินตัน และเชียร์ลีดดิ้ง เป็นต้น)

– ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีประเภทต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยดนตรี

– ทุนด้านนิเทศศาสตร์

ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษทางด้านงานนิเทศศาสตร์และงานสื่อสารมวลชน โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

– การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

– ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

5. ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ (จำนวน 10 ทุน)

ทุนด้านศิลปวัฒนธรรม

– ทุนศิลปิน

ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม นักร้อง นักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรี ต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

– ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์

ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีงานอย่างต่อเนื่องหรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

– ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร

ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านอื่นๆ เช่น ประธานนักเรียน ประธานชมรม ผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

– การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

– ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

6. ทุนโครงการสู่ วศ.บ

– ผู้สมัครมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก

– สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 5-235 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5)

– นัดหมายผู้สมัครเข้ามาทำการสอบข้อเขียน ที่สำนักงานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

– กรรมการสอบคัดเลือกของภาควิชานั้นๆ ทำการสอบสัมภาษณ์ (ในวันเดียวกับวันสอบข้อเขียน)

– แจ้งผลการสอบคัดเลือก ภายในไม่เกิน 15 วันทำการ

 

คุณสมบัติ:

ต้องเป็นนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6, ปวช. ปวส. ในปีการศึกษานั้นๆ ต้องไม่เคยหยุดพักการซึกษา หรือเคยศึกษามาจากสถาบันอื่น (เช่น ในปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาของปี 2559)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ทุน “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” ทุน 100% (โรงเรียนละ 1 ทุน)

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ในวันที่สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-16

2. ทุน “มหาวิทยาลัยพี่…โรงเรียนน้อง” ทุน 50% (โรงเรียนละ 2 ทุน)

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

– เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

3. ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์” ทุน 50% (โรงเรียนละ 1 ทุน)

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

– เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

4. ทุนความสามารถพิเศษ (จำนวนกว่า 40 ทุน)

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ (จำนวน 10 ทุน)

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6. ทุนโครงการสู่ วศ.บ

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร1) ห้อง 1-103 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2791-5514-16 หรือ Email: info@rsu.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www2.rsu.ac.th/info/scholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ