มหาวิทยาลัย Adelaide ให้ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย สำหรับนักเรียนต่างชาติ 2017-2018

มหาวิทยาลัย Adelaide เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Adelaide ตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1874 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับที่สามของประเทศ

สถาบันนี้ประกอบไปด้วยคณะทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ (ECMS) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิชาชีพและคณะวิทยาศาสตร์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรเร่งรัดเป็นทุนการศึกษาจำนวน AUD $2,500 (ประมาณ 65,000 บาท) แก่นักศึกษาที่เริ่มต้นโครงการวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ในปี 2018

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนปริญญาตรี

– ปริญญาตรีด้านเกษตรศาสตร์ (Bachelor of Agricultural Sciences)

– ปริญญาตรีด้านอาหารและโภชนาการ (Bachelor of Food and Nutrition Science)

– ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) (Bachelor of Science (Ecotourism))

– ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (ชีวการแพทย์) (Bachelor of Science (Biomedical))

– ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (Bachelor of Science (Biotechnology))

– ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (ชั้นสูง) (Bachelor of Science (Advanced))

ทุนปริญญาโท

– ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (ชีวการแพทย์) (Master of Biotechnology (Biomedical))

– ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช (Master of Biotechnology (Plant Biotechnology))

– ปริญญาโทด้านชีวสารสนเทศ (Master of Bioinformatics)

– ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) ( Master of Science (Ecotourism))

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ตามที่กำหนด และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ในปี 2018 ที่มหาวิทยาลัย Adelaide

-เป็นนักศึกษาต่างชาติจากประเทศที่กำหนดและต้องมีวีซ่านักเรียน (subclass 500) เท่านั้น

 

วิธีการสมัคร:

เมื่อแจ้งความประสงค์ในการขอเข้าศึกษาต่อถึงมหาวิทยาลัย Adelaide เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้สมัครจะได้รับการตอบรับภายใน 10 วันทำการ ถือเป็นการสมัครเข้าเรียนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sciences.adelaide.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ