อยากเป็นนักทัศนมาตรห้ามพลาด!! ม.รามฯ รับสมัครนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ ปีการศึกษา 63

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในเวลาราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 238 หน่วยกิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์ – คณิต)

2. GPAX : ไม่น้อยกว่า 3.50 (ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา)

3. สำเนาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และเรียงความในหัวข้อ “นักทัศนมาตรศาสตร์ในอุดมคติ” มาพร้อมกับใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว

 

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ

2. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอัตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ น่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง

4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว

6. ไม่มีความผิดปกติในการเห็นภาพ การมองเห็นสี การมองเห็นภาพ 3 มิติ และกล้ามเนื้อตาที่เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7. หากตรวจพบปัญหาทางด้านสุขภาพตามประกาศนี้ในภายหลัง ย่อมเป็นเหตุให้นักศึกษาสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษา และมีผลต่อการรับปริญญาบัตรต่อไปได้

 

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ เขียน ชื่อ-นามสกุล พร้อมลงนามและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

3. หลักฐานของผู้สมัคร (ผู้สมัครฯ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ)

– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 3 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) 3 ฉบับ

– ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ฉบับจริง)

4. กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ให้ยื่นใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Certificate) ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธันวาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2562 โดยดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อคู่มือ-ใบสมัครทางไปรษณีย์ และ คำชี้แจงการสมัครทางไปรษณีย์ ที่ www.opto.ru.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.opto.ru.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ