เชิญร่วมประกวด “AEON English Speech Contest 2018” ชิงรางวัลไปอินโดนีเซีย!!

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “AEON English Speech Contest 2018” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ “Asia Youth Leader 2018” ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย

การประกวดนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนิสัยการบริโภคที่ควรเป็นในกลุ่มวัยรุ่น อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีในวัยผู้ใหญ่ จากมุมมองของทั้งองค์กรเอกชน และหน่วยงานรัฐบาล โดยผ่านการบรรยาย การอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

– ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิอิออน 1% คลับ

– ผู้สมัครเข้ารวมโครงการจะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์

– ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนอยูในเกณฑ์ดี

– ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และโรคติดต่อร้ายแรง

– ผู้สมัครจะต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูในระดับดีเยี่ยม (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)

 

การส่งเอกสารใบสมัคร

นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดสามารถสมัครเข้ารวมการแข่งขัน โดยการกรอกข้อมูลสวนตัวในใบสมัคร พร้อมเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อที่กําหนด และส่งใบสมัครพร้อมเรียงความกลับมายังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีการดังนี้

– ทางอีเมล สแกนใบสมัครพร้อมเรียงความสงมายังอีเมล [email protected] ระบุ Subject: AEON English Speech Contest 2018 ขนาดไฟล์แนบสูงสุดไมเกิน 10 MB

– ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่

มูลนิธิอิออนประเทศไทย
เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2703 ชั้น 27
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-689-6733, 02-689-6786
(ระบุซองเอกสาร: AEON English Speech Contest 2018)

 

รางวัลการแข่งขัน

– รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 9  : ได้รับเกียรติบัตร และเข้าร่วมโครงการ “Asia Youth Leader 2018” ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2561 จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 10 – 15 : ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 16 – 20 : ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม

คุณกิตติศักดิ์ คงอุไร หมายเลขโทรศัพท์ 02-689-6733 วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 น.- 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) e-mail : [email protected]

รายละเอียด 

ใบสมัคร

 

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ