AFS มอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 50

เอเอฟเอสประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 50 พ.ศ.2554-2555 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย
2.ต้องเกิดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2536 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538
3.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลา มากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
5.เ ป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
6.ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาตัดสินเด็ดขาดโดยแพทย์ที่มูลนิธิ มอบหมาย
7.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนออกเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์ไม่ต่ำกว่า 2.30

หลักฐานการสมัคร
1.ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานการสอบเอเอฟเอส (เอเอฟเอสเขต/จังหวัด) ทุกแห่ง
2.รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ)
3.ยื่นใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นผู้สมัครและผู้ปกครอง ณ ศูนย์ประสานงานเอเฟเอส (เอเอฟเอสเขต/จังหวัด) และโรงเรียนในสังกัด
4.ค่าสมัคร 200 บาท

ค่าใช้จ่ายสมทบ
– นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศโบลิเวีย คอสตาริกา โดมินิกัน อียิปต์ อินเดีย มาเลเซีย ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ ตุรกี เวเนซุเอลา และประเทศที่นอกเหนือจากที่ระบุในลำดับต่อ ๆ ไปต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 290,000 บาท
– นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศอาร์เจนตินา เบลเยียม บราซิล ชิลี เช็ก ฮังการี ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก โปรตุเกส แอฟริกาใต้ ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุน 320,000 บาท
– นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศออสเตรีย จีน เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย สวีเดน ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุน 350,000 บาท
– นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา? ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 390,000 บาท
หมายเหตุ :? ทุนการศึกษามูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย เป็นทุนเต็มจำนวนเงินบริจาคสมทบทุนของแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้มีสิทธิ์รับทุนคือผู้ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีรายได้รวมกันแล้วไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และผู้ที่สมัครขอทุนนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศ และต้องเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ที่มูลนิธิกำหนดให้เท่านั้น ทุนเต็มจำนวนสำหรับเยาวชนไทยมุสลิม ร่วมในโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนมุสลิมและชาวอเมริกัน

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียน (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ งานแนะแนว และ/หรืองานประชาสัมพันธ์โรงเรียน) ฝ่ายพัฒนาอาสาสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย โทร.0-2980-1002-6 ต่อ 502-508 หรือ www.afsthailand.org

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ