เยาวชนห้ามพลาด!! ทุน AFS เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีเต็ม

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับ เอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเอง ให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดีมีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทย ไปศึกษา และพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี

 

ลักษณะโครงการ:

1. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมในประเทศก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ครั้ง หลังเดินทางกลับอีก 1 ครั้ง และในต่างประเทศอีกประมาณ 3 ครั้ง

2. เยาวชนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรก่อนออกเดินทางตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์

3. ส่งเยาวชนสู่ประเทศสมาชิกเกือบทั่วโลกทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี นอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์กรัสเซีย บราซิล ชิลี อาร์เจนตินาจีน อินเดีย และประเทศอื่นอีกมากมาย

4. พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ หรือที่พักที่จัดสรรโดยเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ตามลักษณะโครงการ

5. เรียนรู้ภาษา และร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอุปถัมภ์เสมือนเป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาคนหนึ่งของโรงเรียน

6. เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และร่วมกิจกรรมของเอเอฟเอสตามโอกาส

7. เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนำวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพร่ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในประเทศอุปถัมภ์

8. เข้าร่วมโครงการระยะเวลาประมาณ 9-11 เดือน ขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์เป็นผู้กำหนด

9. สามารถเทียบชั้นเรียนได้โดยจะต้องนำผลการเรียน หรือผลการประเมินจากโรงเรียนอุปถัมภ์มาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนที่เยาวชนสังกัด

10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเอเอฟเอสทุกประการ

11. ได้รับประกาศนียบัตรของเอเอฟเอส ประเทศไทยเมื่อเข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2546

3. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา พ.ศ.2561 ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชน และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ เยาวชนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Home School ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. เป็นผู้มีความประพฤติดี

6. ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทุกประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธิมอบหมาย และการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์แต่ละประเทศ

7. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้ายขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 2.30 และต้องไม่มีระดับผลการเรียนติด 0, ร, มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E

 

รายละเอียดการจ่ายเงินสมทบทุน

เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศต่างๆ ต้องชำระเงินสมทบทุนดังนี้

1. จำนวนเงิน 350,000 บาท สำหรับประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย และอินเดีย (หอพัก)

2. จำนวนเงิน 390,000 บาท สำหรับประเทศเบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาดัทช์) โบลิเวีย โคลอมเบีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค โดมินิกัน ฮังการี ลัตเวีย ปานามา ปารากวัย เปรู โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย ตุรกี และจีน (หอพัก)

3. จำนวนเงิน 420,000 บาท สำหรับประเทศอาร์เจนตินา อุรุกวัย ออสเตรีย เบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส) บราซิล ชิลี เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ และสวีเดน

4. จำนวนเงิน 550,000 บาท สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

5. จำนวนเงิน 720,000 บาท สำหรับประเทศแคนาดา

6. จำนวนเงิน 860,000 บาท สำหรับประเทศเดนมาร์ก (หอพัก)

7. จำนวนเงิน 920,000 บาท สำหรับประเทศแคนาดา (โซนภาษาอังกฤษ)

8. ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากประเทศในข้อ 1-7 มูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

วิธีการสมัคร:

การสมัครสอบข้อเขียน

1. กรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org

2. พิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง

3. ติดรูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4. ยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัคร สังกัดอยู่ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก หน้า 18-19)

5. รับบัตรประจำตัวสอบที่มีลายมือชื่อของผู้รับสมัคร ซึ่งลงไว้ในวันที่ยื่นใบสมัคร (เป็นหลักฐานในการสมัคร)

 

ปิดรับสมัคร:

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 6 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ศึกษากำหนดการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ afsthailand.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ