เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ โดย AFS

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นที่เมือง Auckland หรือ Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ จัดโดย AFS

 

 

กำหนดการ:

เดินทาง 5 – 26 ตุลาคม 2562 (3 สัปดาห์)

 

ลักษณะโครงการ:

1. เป็นโครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น

2. พำนักและร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และความเป็นอยู่

3. ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ:

150,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีอายุ 15 – 30 ปี บริบูรณ์ขณะเข้าร่วมโครงการ

2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสามารถสนทนาโต้ตอบขั้นพื้นฐานได้

3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง เช่น แพ้อากาศ แพ้ขนสัตว์ เป็นต้น

4. มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียนและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างในประเทศอุปถัมภ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและลงชื่ออย่างถูกต้อง พร้อมลายเซ็นรับรองการสมัครของผู้ปกครอง

2. AFS Essay

3. ภาพถ่ายเดี่ยวของผู้สมัคร สวมชุดเรียบร้อย หน้าตาชัดเจน 1 รูป (ส่งเป็นไฟล์ได้หรือติดที่ใบสมัครหน้าแรก)

4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (รับรองสำเนาโดยผู้สมัคร)

5. สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้จาก www.afsthailand.org)

– ส่งทางอีเมล์ที่[email protected] หรือ [email protected]

– หรือทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ต่อไปนี้

แผนกพัฒนาโครงการใหม่
มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย
เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

AFS Intercultural Programs Thailand – เอเอฟเอส ประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ