ชวนส่งผลงานเข้าประกวด “AI Innovation JumpStart” ปี3 ชิงทุนสนับสนุนรวม 2 ล้านบาท!!

เพื่อพัฒนานักพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรให้รองรับความต้องการด้านบุคคลากรตามนโยบาย EECi ที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ซึ่งเป็น New S-Curve ของประเทศ ทั้งยังมุ่งหวังให้นักพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี ARI ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต

งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ และนักพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ “AI Innovation JumpStart” ปี3 ชิงทุนสนับสนุนต้นแบบนวัตกรรมมูลค่ารวม 2,000,000 บาท

 

 

AI FOCUSING AREA อุตสาหกรรมเป้าหมาย:

– Smart Agriculture นวัตกรรม ARI เพื่อการเกษตร เช่น Precision Farming, Smart Farming, Agriculture Drone & Robot, Data Science for Agriculture, ฯลฯ

– Smart Manufacturing นวัตกรรม ARI เพื่อการผลิตและ Logistics เช่น Industry 4.0, Warehouse management, Robotics, Smart Transportation, ฯลฯ

– Smart Livingนวัตกรรม ARI เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เช่น เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย การแพทย์ การเดินทาง การท่องเที่ยว สุขภาพ ฯลฯ

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม:

– ผู้สมัครควรมีจำนวนสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน จำนวน 2- 4 คนต่อทีม โดยสมาชิกในทีมต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยี ARI ได้ และมี DATA พร้อม

– มีผู้ซื้อ ผู้ใช้งาน หรือลูกค้าที่รอจะนำนวัตกรรมไปใช้งานจริงเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ ที่ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทในปีแรก (มูลค่าจากรายได้หรือการลงทุนหรือการลดต้นทุน)

– ผู้สมัครสามารถพัฒนาผลงานเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และสามารถเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนได้

– ผู้สมัครมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมโครงการ สามารถพัฒนาผลงาน และนำเสนอผลงานตามเงื่อนไข กติกา และระยะเวลาที่กำหนดได้

 

กำหนดระยะเวลา:

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 21 ธันวาคม 2563

 

รางวัลการประกวด:

ทุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม จำนวน 20 ทุนทุนละ 100,000 บาท

– ส่วนกลางและ EEC จำนวน 10 ทุน

– ภาคเหนือ จำนวน 5 ทุน และ

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ทุน

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/SWPJUMPSTART

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ