เรียนออนไลน์ “มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต พิชิตพีชคณิต” กับ CHULA MOOC ฟรี!

อึกหนึ่งคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับคอร์ส “มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต พิชิตพีชคณิต (พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น)” จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

โดยขณะนี้ได้เปิดรับสมัครเรียนในรุ่นที่ 2 แล้ว มาทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ พีชคณิต และพีชคณิตเชิงเส้นให้มากขึ้นกันเถอะ!

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive

 

หลักสูตร:

สำหรับวิชา มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พิชิตพีชคณิต (พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น) จะมีทั้งหมด 9 หลักสูตรเนื้อหา ประกอบด้วย

EP 1 : การหาค่าของ 1K + 2k + 3k + … nk

EP 2 : เทคนิคการแก้อสมการ

EP 3 : เทคนิคการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ตอนที่ 1

EP 4 : เทคนิคการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ตอนที่ 2

EP 5 : สมการกำลังสอง

EP 6 : สมการกำลังสาม

EP 7 : ระบบสมการเชิงเส้น

EP 8 : โจทย์ระบบสมการเชิงเส้น

EP 9 : เทคนิคการแก้สมการชนิดพิเศษ

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์อสมการและสมการได้อย่างถูกต้อง

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

*หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

ผศ.ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ระยะเวลาการเรียน:

เริ่มลงทะเบียน 3 เมษายน 2563

สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563

 

วิธีลงทะเบียน:

สามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ