ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ชิงรางวัลสนับสนุนรวมกว่า 7 ล้านบาท!!

ได้เวลามาแปลงไอเดียให้กลายเป็นของจริง! ใครมีความคิดสร้างสรรค์สุดเจ๋ง มาร่วมปล่อยพลังกันตรงนี้!!

AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ สมัครเข้าร่วมการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ชิงเงินรางวัลสนับสนุน “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” มูลค่ารวมกว่า 7,000,000 บาท

 

 

กลุ่มเป้าหมาย:

– หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อันได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในความรับผิดชอบ ทุกแห่งทั่วประเทศ

– ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทุกแห่งทั่วประเทศ

 

ระยะเวลาการประกวด:

– เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดฯ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

– ช่วงระยะเวลาการใช้งาน อสม.ออนไลน์ ที่นำมาพิจารณาให้คะแนน วันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562

– เปิดรับรายงานผลงานเชิงคุณภาพ วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2562

– ประกาศรางวัลทาง Facebook : อสม.ออนไลน์ www.ais.co.th/aorsormor วันที่ 25 ธันวาคม 2562

– พิธีมอบรางวัล ภายในเดือนมกราคม 2563

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลการประกวดจะเป็นเงินสนับสนุนให้แก่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ที่อยู่ในเครือข่ายของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน

เพื่อให้ชมรมฯนำไปใช้ในการส่งเสริมการทำงานของ อสม. และ การจัดบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ คือ

– รางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

– รางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัด (77 จังหวัด) จังหวัดละ 2 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 06 2520 1999

www.facebook.com/aorsormor

aorsormor@ais.co.th

– แผนกงานชุมชนสัมพันธ์ โทร 0 2029 5112 , 0 2029 5828 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ