ประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ปี 2562 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท

โอกาสสำหรับผู้ที่มีฝีมือในการรังสรรค์ภาพศิลปะในหมวดหมู่ภาพวาด มาร่วมแสดงความสามารถในเวทีการประกวดอันทรงเกียรติ

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,360,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

มีสัญชาติไทย และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเอง

 

ประเภทของผู้ส่งผลงาน:

– ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป

– ประเภทที่ 2 เยาวชน อายุ 13 – 17 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2545 – 2549)

– ประเภทที่ 3 เยาวชน อายุ 7 – 12 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2550 – 2555)

– หมายเหตุ ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ gsbgen.com

 

การส่งผลงานเข้าประกวด:

– งานศิลปะที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานตามที่กำหนด โดยวาดในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคอิสระ

– ใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลโดยเด็ดขาด

– ผลงานประเภทบุคคลทั่วไปต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง เหมาะสมกับการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย รวมทั้งต้องติดอุปกรณ์พร้อมที่จะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการได้

– สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของผู้สมัครจริง ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด

– การส่งผลงาน ต้องส่งผลงานมาพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและใบสมัครที่กรอกรายละเอียดต่างๆ สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว โดยใส่ซองแนบมาพร้อมผลงาน (ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ gsbgen.com)

– หมายเหตุ ธนาคารออมสินจะระวังรักษาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

 

ขนาดของผลงาน:

– ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป ขนาดผลงานไม่เกิน 150 x 180 ซม. (ไม่รวมกรอบ)

– ประเภทที่ 2 เยาวชน อายุ 13 – 17 ปี ขนาดผลงานไม่เกิน 30 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)

– ประเภทที่ 3 เยาวชน อายุ 7 – 12 ปี ขนาดผลงานไม่เกิน 15 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)

 

รางวัลการประกวด:

ประเภทบุคคลทั่วไป

– รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท และศึกษาดูงานต่างประเทศ

– รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท

– รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

– รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

 

ประเภทเยาวชน อายุ 13 – 17 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2545 – 2549)

– รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และศึกษาดูงานต่างประเทศ

– รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

– รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

 

ประเภทเยาวชน อายุ 7 – 12 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2550 – 2555)

– รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และศึกษาดูงานต่างประเทศ

– รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

 

รางวัลสถานศึกษาดีเด่นส่งเสริมด้านงานศิลปะ

– ประกาศนียบัตรและศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 3 รางวัล

– หมายเหตุ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใด ก็ได้ตามแต่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

 

กำหนดเวลาและสถานที่ส่งผลงาน:

– ส่งทางไปรษณีย์ ประทับตราวันจัดส่ง ภายในวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2562

ส่งถึง คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์
สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17
ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

– ส่งด้วยตนเอง (ส่งได้ทุกศูนย์ฯ ที่สะดวกต่อการเดินทาง)

ศูนย์รับผลงานส่วนกลาง วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์
สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17
ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 09-8510-4745 และ 09-8510-4746

ศูนย์รับผลงานส่วนภูมิภาค วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

– ภาคเหนือ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

– ภาคใต้ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

– คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

– ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com

– พิธีมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

– จัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

– จัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร (BACC)

 

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารออมสินโดยชอบธรรม ธนาคารฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร

 

การรับคืนผลงาน:

ผลงานที่ไม่ได้จัดแสดง ติดต่อขอรับผลงานคืน

– ศูนย์ส่วนกลาง วันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

– ศูนย์ภูมิภาค วันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

– หากไม่มารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน และยินดีมอบผลงานให้ธนาคารฯ เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/gsbgenartcontest

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ