ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ปี 2562 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่+ใบประกาศเกียรติยศ

โอกาสสำหรับช่างภาพทั้งมือใหม่มือเก่า มือสมัครเล่นและมืออาชีพ!! ในการประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลและโล่แห่งเกียรติยศ

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี 2562 หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ และวัย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย

 

กําหนดการ:

– เปิดรับผลงาน นับตั้งแต่วันประกาศ – 3 มิถุนายน 2562 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

– ตัดสินภาพเข้าประกวด มิถุนายน2562

– ประกาศผลการตัดสิน กรกฎาคม 2562 ทาง www.ocac.go.th

– มอบรางวัล สิงหาคม 2562

– จัดนิทรรศการ สิงหาคม 2562

*หมายเหตุ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 35,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลชมเชย จํานวน 50 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 0 2209 3757 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์)

– จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aseanphoto.ocac@gmail.com

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ