สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน-วิเคราะห์ข่าว หมดเขต 14 ก.ย.!!

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน และวิเคราะห์ข่าว จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2561

 

 

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

-เจ้าหน้าที่ประสานงาน และวิเคราะห์ข่าว จำนวน 1 อัตรา

-อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

-เงินสมทบประกันสังคม 750 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญญาตรี

-มีสุขภาพแข็งเรง ไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)

-มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

-สามารถติดต่อสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมขั้นพื้นฐาน เช่น Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้ Social Media, Internet

-มีมนุษยสัมพันธ์ดี

-มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อุตสาหะ ทุ่มเท ขยันขันแข็ง อดทน ละเอียดรอบคอบ และสามารถทํางานนอกเวลาราชการได้เมื่อจําเป็น

-มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้าน

-สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวได้ในต่างจังหวัด หรือที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-หากมีประสบการณ์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-ประวัติส่วนตัว (Resume)

-สําเนาบัตรประชาชนชน และสําเนาทะเบียนบ้าน (รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารสําหรับผู้สมัครสอบเพศชาย) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนาหลักฐานอื่นๆ

-ใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 1 เดือน

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

-สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การฝึกงาน การเข้ารับการอบรม ประสบการณ์ในการทํางาน ใบรับรองการทํางาน ฯลฯ

ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียน “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่นๆ ไปที่อีเมล [email protected]  โดยเขียนหัวข้อว่า “สมัครงาน”

 

ปิดรับสมัคร:

14 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ