ASIA PACIFIC LEADERSHIP PROGRAM ให้ทุนการศึกษาระยะสั้นอบรมความเป็นผู้นำ

ข่าวทุนศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา? ASIA PACIFIC LEADERSHIP PROGRAM (APLP)

สถาบันการ ศึกษานานาชาติ (IIE) และ อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ (EAST -? WEST CENTER) เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระยะสั้นอบรมความเป็นผู้นำ ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนสิงหาคม 2010 กิจกรรมรวมไปถึง การเข้าห้องเรียน การสัมมนา การทำงานกลุ่ม และ ทัศนศึกษา ร่วมกับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากชาติอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

คุณสมบัติ
– คะแนนเฉลี่ยรวม GPA ระดับปริญญาตรี 4 ปี (หรือคะแนนเฉลี่ยรวมในการศึกษาปีที่ 3 และ 4) ไม่ต่ำกว่า 3.0
– ผลการสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์? 213 หรือ 550 TOEFL ระบบสอบในกระดาษคำตอบ

ระยะเวลาการให้ทุนฯ
อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ (EAST -? WEST CENTER)มอบทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 5 เดือน หรือ 9 เดือน


สอบถามรายละเอียดและการสมัคร ที่
คุณปนุท ชวาลกุล เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา
สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ชั้น 6 อาคารมณียา 518/3
ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
หรือ โทรศัพท์ 0-2652 0653 ต่อ 119
EMAIL: panut@bkk.iie.org
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซด์: www.eastwestcenter.org/aplp

เปิดรับใบสมัครถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ