การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW)” ครั้งที่ 18

ศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding: APCEIU) สาธารณรัฐเกาหลี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2561 ณ Seoul และ Inje สาธารณรัฐเกาหลี

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทักษะด้านครุศึกษา อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการศึกษาด้านสันติภาพและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education: GCED) รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถจัดโครงการอบรมดังกล่าวในประเทศของตนได้

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนจำนวน 30 ทุน

– ผู้ได้รับเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การสอนและค่าศึกษาดูงาน (ไม่รวมค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศไป-กลับ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW)” ครั้งที่ 18

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักการศึกษา หรือผู้ฝึกอบรมจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

– ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการอบรมครู อย่างน้อย 5 ปี หรือรับผิดชอบด้านนโยบายการผลิตและพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร และวางแผนการศึกษา

– มีทักษะด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

– ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมจะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการขยายผลภายในหน่วยงาน/สถานศึกษาของตนเอง โดยดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับ GCED ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

– พร้อมทั้งจัดส่งชื่อ – สกุล ตำแหน่ง (ภาษาไทยและอังกฤษ) และ ประวัติส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล์ dsiripak@gmail.com

 

หมดเขตรับสมัคร:

ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2018 เพื่อดำเนินการจัดส่งไปยังศูนย์ APCEIU เพื่อพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย โดยผู้จัดจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรงต่อไป

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เอกสารแนบเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ