ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน พร้อมปูแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ

 

ลักษณะโครงการและผลงาน:

การประกวดวาดภาพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านการใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

 

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด:

– ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมอบพร้อมผลงาน

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ พร้อมแสดงขนาดไม่เกิน 150 x 200 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) และน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม โดยใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม

– ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ภาพ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม

– ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส มาส่งซ้ำ

– ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป

– เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงานให้ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ในทุกกรณี

– เมื่อส่งผลงานเข้าประกวดกับบริษัท ผู้เข้าร่วมประกวดเห็นพ้องและตกลงอนุญาตให้บริษัท และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของบริษัท เก็บข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประกวด ภายใต้วัตถุประสงค์ในการติดต่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดแสดงผลงาน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส

– ภายหลังจากการประกาศผล ผู้สมัครต้องติดต่อขอรับผลงานคืนภายในวันและสถานที่ที่ระบุด้านล่าง

– ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2563 ที่ร้านไวยกรณ์เฟรม โทร. 087 001 1474 (คุณกร) หรือ 0 2680 4045 (คุณพิเชฐ) ดาวน์โหลดแผนที่จากเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก

– ผลงานจากภูมิภาคที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนได้ที่ตัวแทนรับผลงานในภูมิภาคนั้นๆ

– ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-16.00 น. ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง

*หมายเหตุ หากผู้สมัครไม่สามารถรับผลงานคืนได้ตามวันและเวลาที่ระบุ กรุณาแจ้งผู้ประสานงานโครงการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาอีกครั้ง โดยต้องรับคืนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ร้านไวยากรณ์เฟรม หากผู้สมัครไม่ขอรับคืนภายในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยินยอมให้บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

 

กำหนดการ:

– รับสมัครและส่งผลงาน : 30 – 31 มีนาคม 2563 (เวลา 09.00 – 17.00 น.)

– คัดเลือกและตัดสิน : 2 เมษายน 2563

– ประกาศผลการตัดสิน 7 เมษายน 2563 (ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และช่องทางการสื่อสารโครงการประกวด)

– พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ : 16 กรกฎาคม 2563

– นิทรรศการแสดงผลงาน : 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2563

 

สถานที่ส่งผลงาน:

ทุกภูมิภาค เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.

ภาคกลาง: และกรุงเทพมหานคร อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0 2680 4045, 0 2680 1113

ภาคเหนือ: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร. 084-019-2483

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ติดต่อ อ.ตนุพล เอนอ่อน โทร. 081-799-9255

ภาคใต้ : Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery 17/7 หมู่1 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โทร. 086-961-8947

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

– Facebook : Asia Plus Art Contest

– LINE : จิตรกรรมเอเซีย พลัส #10

– เว็บไซต์ : www.asiaplus.co.th/artcontest

– อีเมล : asiaplusart@asiaplus.co.th

– โทรศัพท์ : 0 2680 4045, 0 2680 1113

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ