ข่าวดี!! BAM แจกทุนนักเรียนไทย ต่อโทในยุโรป และสหรัฐฯ ประจำปี 2561

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับบุคคลทั่วไป) เพื่อไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

โดยมีประเทศในทวีปยุโรป (สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์) หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อศึกษา ณ ประเทศในทวีปยุโรป ( สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ) จำนวน 1 ทุน

ทุนเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน

โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงตลอดหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด แต่ไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท / ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของบริษัท ( บริหารธุรกิจ / การเงิน / การบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / นิติศาสตร์ / การตลาด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ )

ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ได้เคยให้การรับรอง ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

-ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75

-หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

-ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ( สำหรับบุคคลทั่วไป ) ตามแบบฟอร์ม
ที่บริษัท ฯ กำหนด

-สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

-สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

-รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

-ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร )

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่บริษัท ฯ กำหนด ได้ที่ www.bam.co.th และ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2267-1900 ต่อ 1104 , 1146

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bam.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ