Bard College Center มอบทุน ป.โท

Bard College Center ในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ โดยทุนดังกล่าวเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2009

ทุนดังกล่าว เป็นทุนอบรมระยะสั้นแบบเร่งรัด เพื่อที่จะให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสศึกษาและฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมที่ก้าวสู่อาชีพนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร รัฐบาล หรือบริษัทเอกชน โดยหลักสูตรนี้ จะเน้นในเรื่องของวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี รวมถึงการจัดหา ฝึกฝนแนวทางต่าง ๆ ที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ซึ่งอาจจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ๆ

หลักสูตรนี้จะเชื่อมโยงไปถึงภาคการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่มีต่อผลสภาวะสิ่งแวดล้อม โดยผู้คิดค้นหลักสูตร ตั้งความหวังไว้ว่าผู้จบการศึกษาไปแล้วจะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศของตน เองอย่างยั่งยืน

มูลค่าของทุน
5,000-22,000 เหรียญสหรัฐ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

– ต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย สาขาอะไรก็ได้ แต่ว่าในขณะที่ศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องผ่านการเรียนวิชาแคลคูลัส สถิติ และเศรษฐศาสตร์มาก่อน ผู้สมัครที่ไม่มีความรู้ในวิชาเคมี ชีววิทยามาก่อน ก็สามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้ แต่ต้องมีการเรียนเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าไปศึกษาอย่างจริงจัง
– ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ในเกณฑ์ดี รวมถึงคะแนน TOEFL 600 คะแนน สำหรับแบบทดสอบแบบกระดาษ หรือ 250 คะแนน สำหรับแบบทดสอบคอมพิวเตอร์

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 15 มีนาคม 2009


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Bard Center for Environmental Policy Graduate Program

Admission Bard College

30 Campus Road PO Box 5000
Annandale-on-Hudson, NY 12504-5000

Email: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ