ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนป.โท เรียนฟรีทั้งในและต่างประเทศ สมัครได้แล้ววันนี้…

ธนาคารเชิญชวนพนักงานหรือบุคคลภายนอกสมัครรับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จากสถาบันชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวมทั้งสิ้น 13 ทุน

และทุนการศึกษาภายในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) อีก 10 ทุน รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-บุคคลภายนอกที่ได้รับทุน จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร

-ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

-ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 ทุน ในสาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance และสาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering

-ประเทศสหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน สาขาวิชา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Future, Cyber Security, Innovation, Entrepreneur

-ประเทศจีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ รวม 4 ทุน ในสาขา MBA

-ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 10 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

-อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

-ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

-ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

-มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

-ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้างต้น

-หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

-ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร

-รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว

-ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

-สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK

-ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้น
ประโยชน์และความสาคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา

-หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับ
มหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

ผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

-หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้างต้น

-หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา
ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-สามารถกรอกรายละเอียด ที่นี่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ ได้ตั้งแต่วันนี้-30เมษายน ที่นี่

-สมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาตามที่อยู่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3 เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

 

ปิดรับสมัคร:

วันนี้ – 30 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bangkokbank.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ