เตรียมตัวให้พร้อม!! ธนาคารกรุงเทพจะเปิดรับสมัครทุน เรียนต่อป.โททั้งในและต่างประเทศ ม.ค.นี้!!

ธนาคารกรุงเทพมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือนมกราคม–เมษายนของทุกปี

ใครที่มีแผนเรียนต่อระดับปริญญาโท สามารถศึกษาข้อมูลทุนไว้ล่วงหน้าได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

3. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. ผู้สมัครต้องไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้
กระทำโดยประมาท

5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

6. ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ คุณสมบัติผู้สมัครข้างต้นอ้างอิงจากการรับสมัครทุนในปี 2561 ทั้งนี้เงื่อนไข และคุณสมบัติสำหรับปี 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

วิธีการสมัคร:

ติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

 

ปิดรับสมัคร:

ผู้สมัครสามารถติดตามประกาศรับสมัครทุนได้ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2562 โดยวันปิดรับสมัครจะแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ทุน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bangkokbank.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ