ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงาน “สายนโยบายการเงิน” หมดเขต 18 ก.ค. 62

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน สายนโยบายการเงิน รวม 15 อัตรา รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น:

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานที่ 1-2 : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านประมาณการเศรษฐกิจ หรือแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร หรือ สาขาวิชาที่เน้น Quantitative analysis ที่สามารถนำมาประยุกต์ได้ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการประมาณการเศรษฐกิจ หรือแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานที่ 3 – 7 : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในวุฒิใดวุฒิหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน การคลัง หรือความรู้ด้านภาคธุรกิจ หรือการทำ Data analytics จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน

มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 700 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า IELTS 6.5,TOEFL iBT 81,TOEFL PBT 552 , TOEFL CBT 216) โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี)ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดและสมัครงานได้ที่ https://bit.ly/2XjCyiQ

 

ปิดรับสมัคร:

18 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Bank of Thailand _ Careers and Employment

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ