แนะนำโครงการฝึกงาน BTS INTERNSHIP โอกาสฝึกงานดีๆ ที่นศ.ไม่ควรพลาด

การฝึกงานคือช่วงเวลาที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานในสภาพแวดล้อมอย่างมืออาชีพ ทำให้เปิดทัศนคติและมีประสบการณ์ที่หลากหลายกว่าในห้องเรียน

และนี่คือหนึ่งในโครงการที่เราอยากแนะนำให้คุณได้รู้จักเพื่อเปิดโอกาสสำหรับใครก็ตามที่อยากร่วมฝึกงานกับองค์กรใหญ่ระดับประเทศ

 

 

โครงการ BTS INTERNSHIP

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ นำความรู้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เสริมทักษะวิชาชีพและเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับการรองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง]

– นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวีชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

– กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม

– กลุ่มบริหารธุรกิจ : นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน
การขนส่งและโลจิสติกส์

– กลุ่มสังคมศาสตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์
กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางบริษัทฯ

 

 

ประโยชน์ตอบแทนในการฝึกงาน:

– บัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีในระหว่างฝึกงาน

– เบี้ยเลี้ยงในอัตรา 200 บาท / วัน

– หนังสือรับรองฝึกงาน

– ประกันชีวิต

– ประกันอุบัติเหตุ

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาที่มีความสนใจจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ จะต้องลงทะเบียนสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ตามช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครของแต่ละรอบเท่านั้น พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศผลทางเว็บไซต์ตามช่วงเวลาที่กำหนด นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามารายงานตัวพร้อมยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน

สมัครที่นี่

 

เอกสารแนบประกอบการสมัคร:

– ไฟล์สแกนของทรานสคริปต์ฉบับล่าสุด

– ไฟล์สแกนบัตรประจำตัวประชาชน

– ไฟล์สแกนสำเนาทะเบียนบ้าน

– ไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษา หน้าตรง

 

น้องๆ คนไหนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครประจำปีได้ที่เว็บไซต์ BTS ทั้งยังสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับสมัครรอบต่อไป

 

ที่มา: BTS

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ