ประกวดแผนธุรกิจ ปี 2562 ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 102,000 บาท + รางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีโอกาสในการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม และแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาแผนธุรกิจในรูปแบบของตัวเอง

ทั้งยังส่งเสริมความรู้ความสามารถของนิสิตและนักศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ให้กล้าคิด กล้าทํา และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ตามแนวทางการขับเคลื่อนของกระแสเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้และเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในอนาคต

สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “แผนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 102,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

รูปแบบการแข่งขัน:

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังต่อไปนี้

– รอบแรกให้ส่งใบสมัครพร้อมผลงานอย่างย่อ เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (ไม่มีการนำเสนอ)

– รอบที่สองจะต้องส่งรูปเล่มฉบับเต็ม ไม่เกิน 25 หน้ากระดาษ A4 เป็นไฟล์ PDF (25 หน้า ขนาดกระดาษ A4 ไม่รวมภาคผนวก หน้าปก และต้องใช้ Font Th-Sarabun PSK ขนาด 16 เท่านั้น) และนําเสนอผลงาน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (รายละเอียดจะประกาศพร้อมกับประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 2 บนเพจเฟซบุ๊กของทางสมาคมฯ)

 

กําหนดการประกวด:

– รับสมัครพร้อมส่งแผนธุรกิจฉบับย่อ 2 หน้า ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มีนาคม 2563

– ประกาศผลผู้เข้ารอบ 8 เมษายน 2563

– ผู้เข้ารอบส่งแผนธุรกิจรูปเล่มฉบับเต็ม 25 หน้า 21 เมษายน 2563

– นําเสนอแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศ ประกาศผล และมอบทุนการศึกษา 25 เมษายน 2563

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลที่ 1 โล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินทุนการศึกษา 45,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา 24,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา 15,000 บาท

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา 6,000 บาท

– รางวัล Social Popular เงินทุนการศึกษา 3,000 บาท

– รางวัล Popular Vote เงินทุนการศึกษา 3,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

– 083-2708185 (กวาง)

– 092-3984377 (เอ๊ะ)

– เฟซบุ๊ก : สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มก.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ