เปิดคอร์ส “วิจัยทางธุรกิจ” พลิกโอกาสให้ประสบความสำเร็จฉบับยุค 4.0 เรียนฟรีทางออนไลน์!

การแข่งขันดานธุรกิจในยุคนี้แตกต่างจากยุคก่อนๆ อย่างสิ้นเชิง ทั้งกลยุทธ์ การดำเนินการ การวางแผน และอื่นๆ ที่ควบคู่มากับปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคทำให้ผู้ประกอบการต้องขวนขวายที่จะรู้ข้อมูลรอบด้านให้มากที่สุด

จึงเป็นที่มาของคอร์สเรียนออนไลน์ “วิจัยทางธุรกิจ” ที่ทางคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ช่วยกันออกแบบเพื่อให้เรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจได้ไว แถมระบบเรียนแบบออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้จัดตารางเรียนสะดวก!

 

 

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไร?

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และเข้าใจการทำวิจัยทางธุรกิจที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องในการแข่งทางธุรกิจในยุค 4.0

โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับภาคธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบวิจัยทางธุรกิจที่ถูกต้องตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

รวมถึงการหลักการออกแบบเครื่องมือวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และเรียนรู้ถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย รูปแบบ ประโยชน์และความสำคัญวิจัยทางธุรกิจที่มีต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

– ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญความแตกต่างระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณต่อการวางแผนธุรกิจ

– ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์และความสำคัญระหว่างการวิจัยทางธุรกิจกับการทำการตลาดในยุค 4.0

– ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบวิจัยทางธุรกิจที่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเครื่องมือวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้เรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 21 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ