มาแล้ว!! โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมฯ ระยะสั้น BWK ประเทศไทย รุ่นที่ 10

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมฯ ระยะสั้น BWK ประเทศไทย รุ่นที่ 10 หรือ BWK SHORT EXCHANGE PROGRAM เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562

โครงการเป็นลักษณะทุนสมทบ โดยค่าใช้จ่ายในการสมทบเข้าร่วมโครงการฯ จะถูกจัดตามลำดับช่วงคะแนนสอบภายใน 30 ลำดับ เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ซึ่งเป็นอาสาสมัครของประเทศอุปถัมภ์ พักครอบครัวละ 2-3 คน

โครงการฯ ดำเนินการในทุกกิจกรรม โดยเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก จะมีเจ้าหน้าที่ BWK อาจารย์อาสาสมัคร และวิทยากรชาวต่างชาติ คอยดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

โครงการเป็นลักษณะทุนสมทบ โดยค่าใช้จ่ายในการสมทบเข้าร่วมโครงการฯ จะถูกจัดตามลำดับช่วงคะแนนสอบภายใน 30 ลำดับ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนสมทบ และค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องรับผิดชอบได้ที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 มี ดังนี้

-โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษและ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 27 เมษายน 2562

-โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ เมืองแซนดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 , สายอาชีวะ หรือ อุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 12-25 ปี

-มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี ไม่ติดสารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย

-พร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ

-มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน

-มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

-เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-รูปถ่ายขนาด 1×1 นิ้วของผู้สมัคร สีหรือขาวดำ/หน้าตรง/ไม่สวมแว่นหรือหมวก (จะเป็นรูปนักเรียนหรือไม่ก็ได้)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน (โดยนำมาในวันสอบด้วย)

-หลักฐานการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยชำระค่าสมัครสอบผ่านทางบัญชี

-รายละเอียดโครงการฯ ระยะสั้น รุ่นที่ 10 เดือนเมษายน 2562

-ตารางกิจกรรมประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส

-ตารางกิจกรรมประเทศสหรัฐอเมริกา

-ใบสมัคร Online

-ใบสมัคร (Print out version)

 

วิธีการสมัคร:

-Download ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ด้วยลายมือ ตัวบรรจง พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1×1 นิ้ว

-นำส่งใบสมัครพร้อมกับหลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน โดย เลือก ช่องทางการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

-ส่งทางไปรษณีย์ สำนักงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย 105/1 อาคาร F ชั้น 2 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทร. 02-580-4470, 092-384-9119, 091-780-2166

-สแกน ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งทาง Email: [email protected] หรือ
[email protected]: @bwkinternational

-ส่งโทรสาร (FAX) ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ หมายเลขโทรสาร 02-580-4498

-ต่างจังหวัด สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์สอบของ BWK (สอบถามเกี่ยวกับศูนย์สอบต่างจังหวัด ได้ที่ 02-580-4470, 098-286-0598)

 

ปิดรับสมัคร:

3 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bwkinternational.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ