Cambridge Seminars College มอบ 30 ทุนเรียนภาษาฟรี

Cambridge Seminars College แห่งประเทศอังกฤษ ฉลองตรบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตตั้งด้วยการเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาหลักสูตร IELTS-EFL ระยะเวลา 1 ปีพร้อมที่พรักและ Pre-Master Course รวม 30 ทุนแก่ผู้มีสัญชาติไๆทย? มูลค่ารวม 174000 ปอนด์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุ 16 ปีหรือมากกว่านับจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553
3.เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตปกติ
4.มีความตั้งใจจะศึกษาจนจบหลักสูตร
5.มีความพร้อมด้านการเงินเพียงพอ ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกหนือจากทุนที่วิทยาลัยจัดสรรให้ได้ด้วยตนเอง
6.ได้รับความยินยอม จากผู้ปกครอง
7.ทุนการศึกษาจะถือว่าเป็นโมฆะ หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครหลักสูตร IELTS-EFL
1.สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาชั้นปรที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
2.ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว โดยต้องแสดงหลักฐานการศึกษา เข่้นประกาศนียบัตริ หรือ Transcript ประกอบการสมัคร(NQF level3)
3.ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)ตลอดระยะเวลาของการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครหลักสูตร Pre Master
1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือตาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนสิงหาคม 2553
2.ต้องมีการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA)ตลอดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00
3.ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในประเทศอังกฤษ

เงื่อนไขทุน
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ผู้รับทุนไม่ต้องมีภาระผูกพัน และไม่ต้องชดใช้ทุนดังกล่าว แต่ต้องยินยอมให้วิทยาลัยเสนอรูปภาพ ประวัติการศึกษา และบทสัมภาษณ์ รวมถึงข้อความเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับทุน ในสื่อต่าง ๆ ของวิทยาลัย เข้นเว็บไซค์ จดหมาย แผ่นพับ เป็นต้น

สิทธิที่ได้รับ
– ค่าเล่าเรียนหลักสูตร IELTS-EFL:Premium Class 1 ปี(3 เทอมการศึกษา)ที่? Cambridge Seminars Tutorial College มุลค่า 11000 ปอนด์
– ค่าที่พักไม่รวมอาหาร 1 ปี(3 เทอมการศึกษา) ที่? Cambridge Seminars Tutorial College’s student Resident ตลอดภาคการศึกษามูลค่า 6000 ปอนด์
– จำนวน 1 ทุนมูลค่า 17000 ปอนด์
ทุนการศีกษาไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ได้แ ละการตัดสินให้ทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ของ? Cambridge Seminars Tutorial College ถือเป็นที่สิ้นสุด
– ทุนค่าที่พัก
– ค่าที่พักไม่รวมอาหาร 1 ปี(3 เทอมการศึกษา)ที่? Cambridge Seminars Tutorial College ‘s student Resident ตลอดภาคการศึกษา มูลค่า 6000 ปอนด์
-สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร IELTS-EFL:Premium Class 1 ปี(3เทอมการศึกษา)หรือ Pre Master ในปีการศึกษา 2010 ที่? Cambridge Seminars Tutorial College,Cambridge UK เท่านั้น
– จำนวน 29 ทุนมูลค่าทุนละ 6000 ปอนด์
ทุนการศีกษาไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ได้แ ละการตัดสินให้ทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ของ? Cambridge Seminars Tutorial College ถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารการสมัคร
1ใบสมัครพร้อมลายเซ่็นต์ของผู้สมัครและผู้ปกครอง
2.สำเนาแสดงผลการเรียน(Transcript)ฉบับล่าสุด
3.สำเนาใบปริญญาบัตร(กรณีสมัครหลักสูตร Pre Master Course)
4.รูปถ่ายสีขนาด 4×3 ซม.(ขนาด 1 นิ้ว)ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลไวด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัครสำหรับผู้สมัคร ที่ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
5.ผลสอบ IELTS/TOEFL/TOEIC(ถ้ามี)
6.หลักฐานการจ่ายค่าสมัครและค่าดำเนินการจัดสอบ จำนวน 10 ปอนด์ หรือ 550 ยาท

การสมัคร
ส่งอีเมล์ ขอรับใบสมัครที่ camsem@hotmail.co.uk,rachinya@camsem.co.uk หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.cambridgwSTcollege.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเคิมได้ที่ Mrs Rachina Wilson International Director & Scholarship Coordinator Cambridge Seminars Tutorial College 143-147 Newmarket Roead,Cambridge,CB5 8HA UK Tel 00 44 1223 313 464,00 44 1223 313 571,00 44 7940 589 077 Email : rachiya@camsem.co.uk ,camsem@hotmail.co.uk OR Thailand Representative

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ