Cambridge Seminars Tutorial College มอบทุนเรียนภาษาฟรี

Cambridge Seminars Tutorial College เสนอทุนเรียนฟรี 1ปี (3เทอมการศึกษา) พร้อมที่พักระหว่างเรียน ที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ กันยายน 2553 – มิถุนายน 2554[/b

ทุน Cambridge Seminars Tutorial College Scholarship ก่อตั้งครั้งแรก พร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยในปี คศ 1981 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นบางส่วน แก่นักเรียนที่เรียนดี สำหรับในประเทศไทย เริ่มให้ทุนครั้งแรก ในปี คศ 2009 โดยมีผู้ได้รับทุนทั้งหมด 18คน แบ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 1ทุน และ ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 6000ปอนด์ อีก 17ทุน ติดตามรายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าวได้ที่เวปไซต์ http://www.cambridgeSTcollege.com

สำหรับในปีการศึกษา 2010นี้ ทางวิทยาลัยฉลองครบรอบ30 ปี ในการก่อตั้งวิทยาลัย และการได้รับความตอบรับอย่างดียิ่งจากนักเรียนไทย วิทยาลัยจึงจัดทุนการศึกษาเฉพาะ แก่นักเรียนผู้มีสัญชาติไทย ด้วยการให้ทุนจำนวนทั้งสิ้น 30ทุน แบ่งเป็น2 ประเภท ดังนี้

1. ทุนค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครเรียนในหลักสูตร IELTS-EFL มูลค่าทุนละ 17000 ปอนด์ จำนวน 1 ทุน รวมมูลค่า 17000 ปอนด์

2. ทุนค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครเรียนในหลักสูตร IELTS-EFL หรือหลักสูตร Pre Master มูลค่าทุนละ 6000 ปอนด์ จำนวน 29ทุน รวมมูลค่า 174000 ปอนด์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 16 ปี หรือ มากกว่า นับจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตปกติ
4. มีความตั้งใจที่จะศึกษาจนจบหลักสูตร
5. มีความพร้อมด้านการเงินเพียงพอ ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทุนที่วิทยาลัยจัดสรรให้ ได้ด้วยตนเอง
6. ได้รับความยินยอม จากผู้ปกครอง ในการสมัครรับทุนดังกล่าว
7. ทุนการศึกษาจะถือเป็นโมฆะหากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยไม่มีเหตุผลอันควร

วิธีการรับใบสมัคร
1 ส่งอีเมล์ ขอรับใบสมัคร มาที่ camsem@hotmail.co.uk, rachinya@camsem.co.uk, info@camsem.co.uk
2 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวปไซต์ http://www.cambridgeSTcollege.com

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1 ใบสมัครพร้อมลายเซ็นต์ของผู้สมัครและผู้ปกครอง
2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตร (กรณีสมัครหลักสูตร Pre Master Course)
4 รูปถ่ายสี ขนาด 4×3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ นามสกุลไว้ด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น – กรณียื่นสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกประกอบการสมัคร ไม่จำเป็นต้องยื่นรูปถ่าย
5. ผลการสอบ IELTS/TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)
6 หลักฐานการจ่ายค่าสมัครและค่าดำเนินการจัดสอบ จำนวน 10 ปอนด์ หรือ 550 บาท (รายละเอียดบัญชีธนาคาร จะแจ้งแก่นักเรียนโดยตรงทางอีเมล์ )

วิธีการสมัคร
1 ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแสกนเอกสารทั้งหมดให้เห็นรายละเอียดชัดเจน แนบไฟล์ส่งมายัง
อีเมล์ camsem@hotmail.co.uk หรือ rachinya@camsem.co.uk (สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ต้องแสดงเอกสารต้นฉบับเพื่อยืนยันความถูกต้องเมื่อคณะกรรมการเรียกขอ)
2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Mrs Rachinya Wilson,
International Director & Scholarship Coordinator
Cambridge Seminars Tutorial College
143-147 Newmarket Roead,
Cambridge , CB5 8HA
UK

Tel 00 44 1223 313 464
00 44 1223 300 123
00 44 7940 589 077

E mail camsem@hotmail.co.uk
rachinya@camsem.co.uk

ที่มา : elearneasy.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ