Cambridge Seminars Tutorial College มอบทุนเรียนภาษาฟรี

ทุนเรียนฟรี 1ปี (IELTS-EFL/ Pre-Master) พร้อมที่พักระหว่างเรียน ที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

Cambridge Seminars Tutorial College เสนอทุนเรียนฟรี 1ปี (3เทอมการศึกษา) พร้อมที่พักระหว่างเรียน ที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

โครงการทุนเรียน ภาษาอังกฤษ 1ปี (3เทอมการศึกษา) พร้อมที่พักระหว่างเรียน ที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ กันยายน 2553 – มิถุนายน 2554

ทุน Cambridge Seminars Tutorial College Scholarship ก่อตั้งครั้งแรก พร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยในปี คศ 1981 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นบางส่วน แก่นักเรียนที่เรียนดี สำหรับในประเทศไทย เริ่มให้ทุนครั้งแรก ในปี คศ 2009 โดยมีผู้ได้รับทุนทั้งหมด 18คน แบ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 1ทุน และ ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 6000ปอนด์ อีก 17ทุน ติดตามรายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ http://www.cambridgeSTcollege.com

สำหรับในปีการศึกษา 2010นี้ ทางวิทยาลัยฉลองครบรอบ30 ปี ในการก่อตั้งวิทยาลัย และการได้รับความตอบรับอย่างดียิ่งจากนักเรียนไทย วิทยาลัยจึงจัดทุนการศึกษาเฉพาะ แก่นักเรียนผู้มีสัญชาติไทย ด้วยการให้ทุนจำนวนทั้งสิ้น 30ทุน แบ่งเป็น2 ประเภท ดังนี้
1. ทุนค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครเรียนในหลักสูตร IELTS-EFL มูลค่าทุนละ 17000 ปอนด์ จำนวน 1 ทุน รวมมูลค่า 17000 ปอนด์
2. ทุนค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครเรียนในหลักสูตร IELTS-EFL หรือหลักสูตร Pre Master มูลค่าทุนละ 6000 ปอนด์ จำนวน 29ทุน รวมมูลค่า 174000 ปอนด์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 16 ปี หรือ มากกว่า นับจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตปกติ
4. มีความตั้งใจที่จะศึกษาจนจบหลักสูตร
5. มีความพร้อมด้านการเงินเพียงพอ ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทุนที่วิทยาลัยจัดสรรให้ ได้ด้วยตนเอง
6. ได้รับความยินยอม จากผู้ปกครอง ในการสมัครรับทุนดังกล่าว
7. ทุนการศึกษาจะถือเป็นโมฆะหากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยไม่มีเหตุผลอันควร

คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับผู้สมัครรับทุนหลักสูตร IELTS-EFL
1. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
2. ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว โดยต้องแสดงหลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร หรือTranscript ประกอบการสมัคร (NQF level3)
3. ต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

หมายเหตุ
1. ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1ปี (3เทอมการศึกษา) มูลค่า 11000 ปอนด์
2. เหมาะสำหรับผู้ต้องการผลสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับสมัครเรียนต่อ หรือสมัครงาน
3. มีโอกาสได้รับทุน ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา หรือ ทุนค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา ขึ้นอยู่กับผลการสอบที่ทางวิทยาลัยจะจัดขึ้นในประเทศไทย

คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับผู้สมัครรับทุนหลักสูตร Pre Master
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในเดือน มีนาคม 2554
2. ต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในประเทศอังกฤษ

หมายเหตุ
1. ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1ปี (3เทอมการศึกษา) มูลค่า 12000 ปอนด์
2. ผู้สอบไล่ผ่าน จบหลักสูตร Pre Master จาก Cambridge Seminars Tutorial College รับประกันว่าสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัย ของประเทศอังกฤษ 100 เปอร์เซ็นต์
3. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ แต่ไม่มีความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ ทักษะในการเรียนที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อต่างประเทศหรือมีผลการศึกษาคะแนน สะสมเฉลี่ย (GPA) ต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
4. มีโอกาสได้รับทุนค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา เท่านั้น

รายละเอียดของทุน
ทุนการศึกษา ที่ทางวิทยาลัยจัดให้ เป็นทุนให้เปล่า (Merit Based) ผู้รับทุน ไม่ต้องมีภาระผูกพัน และ ไม่ต้องชดใช้ทุนดังกล่าว แต่ต้องยินยอมให้วิทยาลัยเสนอรูปภาพ ประวัติการศึกษา และ บทสัมภาษณ์ รวมถึงข้อความและเรื่องราวๆต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับทุน ในสื่อต่างๆ ของวิทยาลัย เช่น เวปไซต์ จดหมายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง สร้างความเข้าใจและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของวิทยาลัย

รายละเอียดทุนการศึกษามี ดังนี้
1 ทุนค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก
– ค่าเล่าเรียนหลักสูตร IELTS-EFL:Premium Class 1ปี (3เทอมการศึกษา) ที่ Cambridge Seminars TutorialCollege มูลค่า 11000ปอนด์
– ค่าที่พักไม่รวมอาหาร 1ปี (3เทอมการศึกษา) ที่ Cambridge Seminars Tutorial College ?s student Residentตลอดภาคการศึกษา มูลค่า 6000ปอนด์
– จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 17000 ปอนด์
– ทุนการศึกษาไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ ได้ และการตัดสินให้ทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ของ Cambridge Seminars Tutorial College ถือเป็นที่สิ้นสุด

2 ทุนค่าที่พัก
– ค่าที่พักไม่รวมอาหาร 1ปี (3เทอมการศึกษา) ที่ Cambridge Seminars Tutorial College ?s student Resident ตลอดภาคการศึกษา มูลค่า 6000ปอนด์
– สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร IELTS-EFL: Premium Class 1ปี (3เทอมการศึกษา) หรือ Pre Master ในปีการศึกษา 2010 นี้ ที่ Cambridge Seminars Tutorial College , Cambridge UK เท่านั้น
– จำนวน 29 ทุน มูลค่าทุนละ 6000 ปอนด์
– ทุนการศึกษาไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ ได้ และการตัดสินให้ทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ของ Cambridge Seminars Tutorial College ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัคร
วิธีการรับใบสมัคร
1 ส่งอีเมล์ ขอรับใบสมัคร มาที่ camsem@hotmail.co.uk, rachinya@camsem.co.uk, info@camsem.co.uk
2 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวปไซต์ http://www.cambridgeSTcollege.com

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1 ใบสมัครพร้อมลายเซ็นต์ของผู้สมัครและผู้ปกครอง
2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด
3.สำเนาใบปริญญาบัตร (กรณีสมัครหลักสูตร Pre Master Course)
4 รูปถ่ายสี ขนาด 4×3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ นามสกุลไว้ด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น – กรณียื่นสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกประกอบการสมัคร ไม่จำเป็นต้องยื่นรูปถ่าย
5.ผลการสอบ IELTS/TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)
6 หลักฐานการจ่ายค่าสมัครและค่าดำเนินการจัดสอบ จำนวน 10 ปอนด์ หรือ 550 บาท (รายละเอียดบัญชีธนาคาร จะแจ้งแก่นักเรียนโดยตรงทางอีเมล์ )

วิธีการสมัคร
1 ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแสกนเอกสารทั้งหมดให้เห็นรายละเอียดชัดเจน แนบไฟล์ส่งมายังอีเมล์ camsem@hotmail.co.uk หรือ rachinya@camsem.co.uk (สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ต้องแสดงเอกสารต้นฉบับเพื่อยืนยันความถูกต้องเมื่อคณะกรรมการเรียกขอ)
2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ ที่

Mrs Rachinya Wilson,
International Director & Scholarship Coordinator
Cambridge Seminars Tutorial College
143-147 Newmarket Roead,
Cambridge , CB5 8HA
UK

(กรณีส่งไปรษณีย์ จะดูจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ ยื่นใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2553)

การคัดเลือก
พิจารณาจากผลการสอบ 2ส่วน ได้แก่ ข้อสอบ ปรนัย จำนวน 50 คะแนน ข้อสอบอัตนัย จำนวน 50 คะแนน โดยผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดรวมใน 2ส่วน จะได้รับทุนทุนค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก และ ผู้ได้คะแนนรวม 29 อันดับถัดมา จะได้รับทุน ค่าที่พัก และการตัดสินให้ทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ของ Cambridge Seminars Tutorial College ถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่สอบ
กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องสอบ* ที่วิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์
*กรณี ที่ โรงเรียนใด /เขตใดมีนักเรียนสมัครสอบเกิน 40 คน ทางวิทยาลัยจะจัดให้สอบภายในโรงเรียนนั้นๆ แต่หากจำนวนผู้สมัครในโรงเรียนหรือเขตนั้นๆ มีไม่ถึง 40 คน ทางวิทยาลัยจะจัดให้สอบ ณ ห้องสอบ บริติชเคาซิล สยามแสควร์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
1 เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2553
2 สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 – 11.00 น.
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 3 กรกฏาคม 2553 ทาง http://www.cambridgeSTcollege.com
4 ประชุมร่วมระหว่างผู้ได้รับทุน ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัย Cambridge Seminars Tutorial College , Cambridge UK เพื่อตอบข้อสงสัย เตรียมเอกสารในการขอวีซ่า และเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปประเทศอังกฤษ ณ ห้องประชุม บริติชเคาซิล สยามแสควร์ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2553

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Mrs Rachinya Wilson,
International Director & Scholarship Coordinator
Cambridge Seminars Tutorial College
143-147 Newmarket Roead,
Cambridge , CB5 8HA
UK
Tel 00 44 1223 313 464
00 44 1223 300 123
00 44 7940 589 077

E mail camsem@hotmail.co.uk
rachinya@camsem.co.uk

หรือ ติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ทุนนี้ได้ที่สถานศึกษา หน่วยงานราชการทุกแห่งที่สังกัด กรมสามัญการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน กรมอาชีวศึกษา สกอ. และ ก.พ.

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ