บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 40 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความประสงค์จะรับสมัคบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 40 อัตรา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

– สามารถทํางานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา

– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

– ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

– ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ

– ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

– ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะ เทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น (เมื่อได้รับการบรรจุเข้าทํางาน)

– ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

– ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริต หรือกระทําผิดวินัย

2. สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร หากไม่ตรงตามที่กําหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ

3. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการ หรือพ้นจากการ ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้น จากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กําหนด

4. ผู้สมัครที่นําเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กําหนด และจะพิจารณาดําเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

5. ผู้สมัครที่คัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที

6. ผู้สมัครที่เป็นพนักงาน และลูกจ้าง (มีกําหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้รับการ ยกเว้น ไม่ใช้บังคับ ในกรณีดังนี้

– อายุของผู้สมัคร

– พนักงาน และลูกจ้าง (มีกําหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคุณวุฒิปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ในกรณี การรับสมัครที่กําหนด คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีสาขา วิชาตรงตามที่กําหนด

7. ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการบรรจุ/ปรับวุฒิในคุณวุฒิ ตามที่กําหนดในการรับสมัครนี้มาก่อน ๒.๘ ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานสังกัดส่วนกลาง (ข้อ 1 – ข้อ 25) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจํานงขอย้ายได้

8. ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานสังกัดส่วนภูมิภาค ตามที่กําหนดภูมิลําเนาของผู้สมัคร (ข้อ 26 และข้อ 27) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ ได้รับการบรรจุครั้งแรกเป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจํานงขอย้ายได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานได้ที่เว็บไซต์ career.cattelecom.com

 

ปิดรับสมัคร:

20 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

career.cattelecom.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ