ประกวดหนังสั้น “CAT Short Film 2019” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

มาร่วมปลดปล่อยไอเดีย ไขกุญแจสู่โลกอนาคตผ่านหนังสั้นที่ร้อยเรียงเรื่องราวและความคิดสร้างสรรค์กันเถอะ!

CAT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “CAT Short Film 2019” หัวข้อ “CAT SHORT FILM ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสังกัดของ รัฐและเอกชนทั่วประเทศ

– ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน โดย 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น

– สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จํากัดระดับชั้นปีการศึกษาและคณะ

– ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต- นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสําเนาบัตรประจํา ตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อม ใบสมัคร

 

กติกาการเข้าประกวด

– ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ง Treatment ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนํามา ผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10-15 นาที

– ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง พร้อม ตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นําเสนอ และต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่ง ประกวด หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน โดยนําเสนอภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนทุกความสําเร็จด้วย เทคโนโลยี”

– งานประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใช้เทรนด์ของการสื่อสารมาเป็นแกนหลัก เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของความ สําเร็จและแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในยุคที่การสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง กับชีวิตประจําวัน ผ่านการนําเสนอในรูปแบบหนังสั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก เปิดมุมมองใหม่ ฉุกคิด และได้รับแรงบัลดาลใจใหม่ๆ

– ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะได้ฝึกคิดวิธีการนําเสนอ เรื่องราวที่สร้างมุมมองใหม่อีกด้วย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีส่วนประกอบของฉากหรือเนื้อหา บางส่วนสื่อให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในชีวิตประจําวันปัจจุบันอย่างเหมาะสม

– คณะกรรมการจะคัดเลือก Treatment จํานวน 10 ผลงาน เพื่อรับเงินสนับสนุนจํานวน 10,000 บาท เพื่อนําไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น

– โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็น ผู้เตรียมอุปกรณ์และดําเนินการ ผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดําเนินการผลิตผลงานได้ตามกําหนดระยะ เวลาและ/หรือปฏิบัติผิด จากเงื่อนไข ข้อกําหนด กติกาทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืน งบประมาณจํานวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้

– ผู้ผ่านการคัดเลือกจํานวน 10 ทีมจะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นในรูปแบบของไฟล์ MPG4 FULL HD ความคมชัดระดับ 1920 x 1080 Video Bitrate ไม่ต่ํากว่า 25Mbps Audio Sample rate 48KHz Audio Channel 2 Channels (Stereo) บันทึกลงแผ่น DVD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาทีเพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการ นําไปจัดทําเป็นไฟล์สําหรับฉายในวันประกาศผล การประกวด

– ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทํา เพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการ สามารถนําไปจัดทําไฟล์ภาพเบื้องหลังเพื่อโปรโมทโครงการและโปรโมทหนังสั้นของแต่ละทีม

– ผู้สมัครทุกคนจะได้รับสิทธิ์พิเศษสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ”คิด | เล่า | ถ่าย | ตัด” และร่วม ลุ้นผล10 ทีมที่ได้รับเงินสนับสนุน ในวันที่ 13 กันยายน 2562 และเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ CAT Telecom (สํานักงานใหญ่)

– ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ต้องสร้างผลงานด้วยซอฟท์แวร์ Open Source หรือซอฟท์แวร์อื่นๆ ที่ถูก กฎหมายองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

– ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นทางคณะกรรมการ ดําเนินการโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัด สิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

– ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ซึ่งสามารถนําไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากผู้ส่งผล งานเข้าประกวด

– คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการ ประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

หลักฐานการจัดส่งผลงาน:

– ใบสมัครจํานวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์โครงการ

– สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 แผ่น พร้อมระบุสําเนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)

– เนื้อเรื่องโดยย่อ (Treatment) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ

– หลักฐานการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

– หลักฐานการยินยอมให้ส่งเข้าประกวดจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ระยะเวลา:

วันนี้ – 20 กันยายน 2562 เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment)

 

ติดต่อสอบถาม:

– ปุณยาพร (พี่ปุ้น) : 095-424-9461

– ปลายฟ้าลดา (พี่แตม) : 099-519-5191

– Line ID : catshortfilm

– E-mail : cat.shortfilm@gmail.com

 

ที่มา: cattelecom

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ