กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัคร “เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน” อัตราว่าง 70 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

เปิดรับสมัครวันที่ 17 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563

 

 

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และจํานวนอัตราว่างครั้งแรก:

ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน อัตราว่าง 70 อัตรา บรรจุและแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และ จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ)

 

อัตราเงินเดือน:

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด และตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

อ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ cdd.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครวันที่ 17 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cdd.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ