ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ ลุ้นได้ผลิต+ขายจริง+แสดงในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ!!

Thailand Creative & Design Center (TCDC) ร่วมกับบริษัท VIVI Decorative ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ VIVIํ ขอเชิญนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ (Street Furniture) “Charoenkrung Community Furniture Competition” ในโครงการ Community Furniture เจริญกรุง

ชิงโอกาสในการได้รับการผลิตจริงและนำไปจัดวางในย่านตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการสมัครเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานในเทศกาลการออกแบบหรืองานแสดงสินค้า (Trade Fair) ในต่างประเทศ

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

– เป็นนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

– ไม่จำกัดอายุ

– ต้องสามารถดำเนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบครบทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย

– การนำเสนอแนวคิด (Design concept)

– การพัฒนาแบบ (Design development)

– การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical drawing)

– การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)

 

ข้อกำหนดการส่งผลงาน

– การนำเสนอชิ้นงาน ส่งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

– กระดาษขนาด A3 ไม่เกิน 5 แผ่น พร้อมติดชื่อผู้นำเสนอและชื่อผลงานที่ด้านหลังแผ่นแสดงงานทุกแผ่น

– แบบจำลองขนาด 1:5

– รายละเอียดที่ต้องแสดง ประกอบด้วย

– การค้นคว้าข้อมูล

– แนวคิดการแก้ปัญหา (Conceptual idea)

– ภาพร่างงานออกแบบที่แสดงถึงแนวคิดที่ต้องการนำเสนอ (Sketch Conceptual Design)

– ใบสมัครผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการ

– ผู้สมัครสามารถส่งผลงานออกแบบได้ไม่เกิน 3 ชิ้น โดยจะพิจารณาเพียงผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่านั้น

– ผู้สมัครที่ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 5 ผลงาน จะต้องจัดทำต้นแบบ (Prototype) ขนาด 1:1 ส่งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562

– แบบจำลอง (Model) ขนาด 1:1 ทั้ง 5 ชิ้น จะถูกนำไปจัดวางในพื้นที่ย่าน เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ชนะเลิศ

– กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้เข้ารอบ 5 ผลงานสุดท้าย ผู้ส่งผลงานสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์รับคืนผลงานนั้น

 

การรับสมัคร และจัดส่งผลงานออกแบบ

– เปิดรับใบสมัครร่วมกิจกรรมและผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

– สมัครด้วยตนเอง: ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครและผลงานออกแบบในกระดาษ A3 ไม่เกิน 5 แผ่น และแบบจำลองขนาด 1:5 ได้ที่ ส่งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

– สมัครทางไปรษณีย์: ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครและผลงานออกแบบในกระดาษ A3 ไม่เกิน 5 แผ่น และแบบจำลองขนาด 1:5 มายังที่อยู่ โครงการประกวด Community Furniture เจริญกรุง
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501

 

*หมายเหตุ

– การสมัครทางไปรษณีย์ควรส่งผลงานก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 19:00 น. (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร)

– การสมัครระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2561 ควรสมัครและจัดส่งผลงานด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

 

รางวัลและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

– เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 5 ผลงานสุดท้าย จะได้รับการสนับสนุนในการผลิตต้นแบบขนาด 1 :1 (Prototype) เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานในพื้นที่ย่านตลาดน้อยหรือบริเวณใกล้เคียงในระหว่างเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2562 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก

– ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการตัดสินของคณะกรรมการและชุมชนจะได้รับการผลิตจริงและนำไปจัดวางในย่านตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการสมัครเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานในเทศกาลการออกแบบหรืองานแสดงสินค้า (Trade Fair) ในต่างประเทศ

 

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/tcdc.thailand

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ