แนะนำโครงการฝึกงานกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทย มีเบี้ยเลี้ยงรายวัน หลายสาขา!!

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดเปิดโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, โลจิสติกส์, กฏหมาย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานกับทางบริษัทฯ

 

 

รายละเอียดโครงการ :

โครงการ summer internship โดยฝึกงานในส่วนงาน petroleum engineering, facilities engineering, drilling & completion engineering (engineering functions) และ earth sciences

 

คุณสมบัติ:

– นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม เครื่องกล เคมี โยธา ไฟฟ้า วัดคุมฯ และภาควิชาธรณีวิทยา

– มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีภาวะความเป็นผู้นำ

– การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา

 

รายละเอียดโครงการ :

โครงการ summer internship โดยฝึกงานในส่วนงานด้านงานสนับสนุน (support functions)

 

คุณสมบัติ:

– นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, โลจิสติกส์, กฏหมาย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีภาวะความเป็นผู้นำ

– การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา

 

ระยะเวลาและกำหนดการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ:

 

วิธีการสมัคร

– ใบสมัคร กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ที่นี่

– ส่งประวัติย่อ (resume) และสำเนาแสดงผลการเรียน (transcript) มาที่ THHRSSRecruitment@chevron.com

 

ติดต่อสอบถาม:

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลได้ที่ THHRSSRecruitment@chevron.com

 

ที่มา: thailand.chevron

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ