สวนสัตว์เชียงใหม่รับสมัคร ลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้าง แผนงานนํานักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา ประจําปีงบประมาณ 2563

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทํางานเป็นลูกจ้าง แผนงานนํานักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ มีรายละเอียดดังนี้

 

ตําแหน่งที่รับสมัคร:

ลูกจ้างแผนงานนํานักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาในระบบฝ่ายการศึกษา สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน:

15,000 บาท/เดือน

 

ระยะเวลาการจ้าง:

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (รวมจํานวน 10 เดือน)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

1. เพศชาย หรือเพศหญิง (เพศชาย ต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการเกณฑ์ทหาร)

2. มีสัญชาติไทย

3. อายุตั้งแต่ 22ปี ขึ้นไป

4. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาทางสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นันทนาการ การท่องเที่ยว หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5. มีทักษะงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

6. สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านนันทนาการ และจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

7. มีเอกสารหลักฐานที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากร หรือผู้นํานันทนาการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

8. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนันทนาการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

 

รายละเอียดการรับสมัคร:

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือกให้ดําเนินการสมัครงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.chiangmai Zoothailand.org/ข่าวรับสมัครงาน หรือมารับใบสมัคร ณ ห้องงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 6 อาคารโสภณ ดํานุ้ย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 

 

เอกสารที่ต้องใช้:

1. สําเนาวุฒิการศึกษาจํานวน 1 ชุด

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําจํานวน 1 ใบ สวมเสื้อสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว

3. สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน 1 ชุด

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 1 ชุด

5. ใบรับรองแพทย์สถานพยาบาลของทางราชการ (ฉบับจริง) จํานวน 1 ชุด (ออกให้ไม่เกิน 3เดือน ณ วันที่สมัคร)

– ใบรับรองการตรวจร่างกายทั่วไป

– ใบรับรองการตรวจหาสารเสพติด

6. สําเนาหลักฐานอื่นๆ จํานวน 1 ชุด เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ทะเบียนสมรส

7.หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) จํานวน 1 ชุด

8. ผู้สมัครต้องจัดหาบุคคลค้ำประกัน ต้องเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ ๔ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

*สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ*

 

 

วันและเวลาในการสอบคัดเลือก:

สวนสัตว์เชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามประกาศเข้ารับการสอบ คัดเลือก และแจ้งวิธีการสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ บอร์ดประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ ชั้น 9 อาคารโสภณ ดํานุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ http://www.chiangmai.zoothailand.org/ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก:

1. สอบข้อเขียน จํานวน 70 คะแนน ประกอบไปด้วย

– ความรู้ความสามารถทั่วไป 30 คะแนน

– ความรู้เฉพาะตําแหน่งและที่เกี่ยวข้อง 40 คะแนน

2. สอบสัมภาษณ์ จํานวน 30 คะแนน

รวมคะแนนสอบทั้งสิ้น 100 คะแนน

 

เกณฑ์การตัดสิน:

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕ คะแนนขึ้นไป ถึงจะผ่านเกณฑ์ และผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดจึงจะได้รับการคัดเลือกเข้า ทํางานเป็นลูกจ้างแผนงานนํานักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

chiangmai.zoothailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ