CHULA MOOC ชวนคุณไปเปิดโลกการวางแผนงบประมาณในคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี!!

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการงบประมาณในภาครัฐ ทั้งในเชิงการออกแบบระบบ
และเป็นการเปิดองค์ความรู้และทักษะในการจัดทำ การวิเคราะห์ การบริหาร การติดตามผลการใช้เงินงบประมาณ และการสื่อสารเรื่องการงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐกับสาธารณชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

CHULA MOOC เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ให้ลงทะเบียนฟรี!! ในหัวข้อ การงบประมาณภาครัฐ

โดยในวิชานี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณการให้ความเห็นชอบ การนำแผนไปปฏิบัติ การบริหารแผนงบประมาณ และการติดตามประเมินผล บทเรียนทั้ง 5 ตอนจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐในกระบวนการการงบประมาณ และสามารถนำไปปรับใช้กับหน่วยงานตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาในรายวิชา การงบประมาณภาครัฐ ประกอบด้วย

– บทที่ 1 : งบประมาณในองค์กรภาครัฐ

– บทที่ 2 : วางแผนงบประมาณภารครัฐ

– บทที่ 3 : การเสนอขอความเห็นชอบ / อนุมัติแผนงบประมาณ

– บทที่ 4 : การบริหารงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ

– บทที่ 5 : การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในระบบงบประมาณ

 

 

คุณสมบัติ:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

วันสิ้นสุดชั้นเรียน:

30 พฤศจิกายน 2563

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การงบประมาณภาครัฐ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ