คอร์สเรียนออนไลน์จาก Chula Mooc “เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา Environment 4.0”

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข และสำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น ขณะนี้ทาง Chula Mooc ก็ได้เปิดสอนออนไลน์ฟรีๆ แล้ว!

คอร์สดังกล่าวชื่อว่า “เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา Environment 4.0” ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนเป็นรอบที่ 3 แล้วล่ะ สามารถดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

ชื่อรายวิชา:

เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา Environment 4.0 โดยศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

เผยแพร่ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหาและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ในด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานที่ต่างๆ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน

– เพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหาและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ในด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ค่าใช้จ่าย:

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

ระยะเวลาเรียน:

เริ่มลงทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2562

สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2562

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

สมัครเรียนได้ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ