ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครแล้ว!!

สำหรับน้องๆ ระดับมหาวิทยาลัยที่กำลังมองหาทุนการศึกษาระหว่างเรียน เราขอแนะนำทุนดีๆ จากาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งทุนประจำปี 2561 ก็ได้เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว

น้องๆ คนไหนสนใจสามารถสมัครรับทุน โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ในปี 2561 นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จะสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 270 ทุน ทุนละ 30,000 บาท โดยมอบให้แก่ผู้รับทุนต่อเนื่องจำนวน 180 ทุน และทุนที่เปิดรับสมัครใหม่จำนวน 90 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สำหรับสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3 สำหรับสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร 5 ปี และชั้นปีที่ 4 สำหรับสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร 6 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตรวจสอบสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาได้ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

-เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์

-มีความประพฤติดี

-มีความเป็นผู้นำ

-ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

-ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

-สามารถเข้ารับการฝึกอบรม ทำโครงการเพื่อชุมชนยั่งยืน และเข้ารับการฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครขอรับทุน

-สำเนาบัตรประชาชน

-รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ

-หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ที่ลงนามรับรองโดยคณบดี หรือผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมประทับตราของสถายัน หรือมหาวิทยาลัย

-ใบรับรองผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องเข้าไปกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน

ศึกษาขั้นตอนการสมัครโดยละเอียดได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกองกิจการนักศึกษา ณ สถาบันที่ท่านศึกษาอยู่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ