สจล. เปิดคอร์สออนไลน์ “สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ Creative Video Production” ให้ผู้สนใจได้เรียนฟรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดคอร์สเรียนออนไลน์หัวข้อ “สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ Creative Video Production” ให้ผู้สนใจได้เรียนฟรี

 

 

คำอธิบายรายวิชา:

ความหมาย ประโยชน์ และรูปแบบของรายการวีดิทัศน์ ทีมงานและกระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน์ มุมภาพและการเคลื่อนกล้อง แสงและเสียงในรายการวีดิทัศน์ การเขียนบทวีดิทัศน์ การตัดต่อรายการวีดิทัศน์

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

1. ผู้เรียนตระหนักในจรรยาบรรณของการผลิตรายการวีดิทัศน์

2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องและกระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน์

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วางแผน และเขียนบทวีดิทัศน์ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและกลุ่ม

5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการเขียนบทวีดิทัศน์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจการผลิตสื่อวีดิทัศน์สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

 

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้:

1. ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit

2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

 

วิธีการสมัคร:

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ thaimooc.org

 

ปิดรับสมัคร:

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ